Još dva slobodna radna mesta u Opštoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera, položen stručni ispit, sa ili bez položenog programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinska sestra/tehničar za rad u transfuziji krvi.

Opis poslova: radi sve rutinske analize uvedene u odelenju. Uzima krv od davaoca i od ambulantnih pacijenata, vrši čišćenje i sterilizaciju instrumenata i prostorija, sređivanje kartoteke, vodi svu potrebnu dokumentaciju u vezi davaoca krvi. Određuje krvne grupe i RH faktora davaoca krvi, abulantnih pacijenata i stacionarnih bolesnika. Za bolesnika vrši interreakcije i druge imunoe analize. Stara se da se na pravilan način čuva sveža krv i krvni produkti. Izdaje krv i krvni produkt, materijale za vršenje analize-seruma. Učestvuje u smenskom i terapijskom radu. Primopredaju dužnosti vrši usmeno i pismeno. Priprema i šalje krv za „NEP“ i u druge ustanove po potrebi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre/tehničara, specijaliste transfuziologa, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, odnosno načelniku Službe, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 12. do 19. marta.

Više informacija na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i