Slobodno radno mesto u bolnici: Traži se vozač

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za rad na projektu Take care! (Brini se) Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe koji se finansira sredstvima Evropske unije.

Oglas je raspisan za sledeći profil:

1. Vozač – na određeno vreme, do završetka projekta, sa ½ punog radnog vremena, najduže do dana završetka projekta – 14. februara 2019. godine.
– izvršilaca 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017) kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: Završena srednja stručna sprema, položen vozački ispit B kategorije (IV stepen stručne spreme), ili završena škola za КV vozača, položen vozački ispit B kategorije (III stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom,
– Fotokopija položenog vozačkog ispita B kategorije,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom ukoliko je došlo do promene prezimena.

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnosi se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Кonkurs je otvoren od 18. do 25. jula.

Više informacija na zvaničnom satju Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i