Bolnica traži dva nemedicinska radnika

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

1. Referent Tehničke službe za prevoz i transport – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko–finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme) položen vozački ispit “B” kategorije ili završena škola za kv vozača, (III stepen stručne spreme), položen vozački ispit “B” kategorije, 6 meseci radnog iskustva.

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija važeće vozačke dozvole B kategorije
– Fotokopija važeće lične karte,
– Potvrda o radnom iskustvu
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren do 07. februara.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.ž

Više informacija o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like