Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

1. Medicinska sestra-tehničar – Ambulanta za gastroenterologiju sa hepatologijom, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer – medicinska sestra tehničar opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Spremačica – Služba ORL i maksilofacijalne hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine – na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti, (I stepen stručne spreme ).

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Overena fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene,
životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je raspisan 4. januara.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i