Kreditna podrška Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i u narednom periodu nastaviće da podržava i pomaže poljoprivrednicima. Ovaj put im omogućava kreditnu podršku.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:
1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;
2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4) nabavku hrane za životinje;
5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:
(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Više informacija na sajtu Ministarstva ili u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i