Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva profila.

Oglas je raspisan za:

1. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.

– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola, opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Radnik na održavanju mašinskih instalacija i opreme, Mašinski odsek sa termoenergetikom, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.

Uslovi: Završena srednja ili КV škola mašinske ili elektro struke (IV ili III stepen stručne spreme), 6 meseci radnog iskustva

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Potvrda o radnom iskustvu za radnika na održavanju mašinskih instalacija i opreme,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 16. do 23. maja.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i