Opšta bolnica Sremska Mitrovica traži radnike

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

1. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskh poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra – tehničar – Odeljenje interne medicine 2 – Odsek za gastroenterologiju sa hepatologijom, Služba interne medicine 2 – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom.

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:

– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom,
– overen fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom – stručnom ispitu,
– Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– fotokopija važeće lične karte
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 15.avgusta na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You may also like