OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA: Traže se doktori

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva doktora.

1. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

2. Doktor u odseku – Odsek za kliničku patologiju – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz patološke anatomije ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Overena fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija položenog specijalističkog ispita,
– Overena fotokopija položenog stručnog ispita,
– Uverenje o državljanstvu,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You may also like