Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Instrumentar – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera
– položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme)

bolnica movostirs

2. Medicinska sestra – tehničar – Odeljenje opšte hirurgije II – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

3. Medicinska sestra – tehničar – Služba pedijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

4. Medicinska sestra – tehničar – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 25. januara na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i