Sremska Mitrovica – Danas su osmac ipolagali završni kombinovani test, a evo i rešenja.

Uputstvo za ocenjivanje
− Svaki zadatak donosi najviše 1 bod.
− Za bilo koji odgovor koji se razlikuje od rešenja datog u Uputstvu za ocenjivanje učenik dobija 0 bodova.
− Učenik može dobiti 0,5 bodova samo u zadacima u kojima je to predviđeno.

1.
1. v)
2. b)
3. a)
4. b)
Sva četiri tačna odgovora – 1 bod.
Tri tačna odgovora – 0,5 bodova.

2. g) Tačan odgovor – 1 bod.

3

4. 1. b)
2. v)
Oba tačna odgovora – 1 bod.
Jedan tačan odgovor – 0,5 bodova.

5. g) sumpor Tačan odgovor – 1 bod.
6. 1. v)
2. g)
3. a)
Sva tri tačna odgovora – 1 bod.
Dva tačna odgovora – 0,5 bodova.
7. 1. v)
2. a)
3. g)
Sva tri tačna odgovora – 1 bod.
Dva tačna odgovora – 0,5 bodova.
8. b) jedru Tačan odgovor – 1 bod.
9. g) gmizavaca Tačan odgovor – 1 bod.
10. g) polnim Tačan odgovor – 1 bod.
11. v) žutice Tačan odgovor – 1 bod.
12. b) mrežnjači Tačan odgovor – 1 bod.
13. v) Evropa Tačan odgovor – 1 bod.
14. a) hidrosfera Tačan odgovor – 1 bod.
15. 1. b)
2. a)
3. g)
Sva tri tačna odgovora – 1 bod.
Dva tačna odgovora – 0,5 bodova.3
školska 2013/2014. godina ključ kombinovani test
16. 1. v)
2. g)
3. b)
Sva tri tačna odgovora – 1 bod.
Dva tačna odgovora – 0,5 bodova.
17. g) promena državnog i društvenog uređenja Tačan odgovor – 1 bod.
18. 1. g) demokratija
2. b) deklaracija
3. d) prevlast
Sva tri tačna odgovora – 1 bod.
Dva tačna odgovora – 0,5 bodova.

19. v) početkom Drugog svetskog rata Tačan odgovor – 1 bod.
20. a) poljoprivreda Tačan odgovor – 1 bod.

Napomene:
1. Ne priznaju se precrtani i ispravljeni odgovori.
2. Ne priznaju se odgovori koji su napisani samo grafitnom olovkom.
3. Priznaju se odgovori u kojima je učenik tačno odgovorio, ali je tačan odgovor jasno označio na
drugačiji način od predviđenog (npr. reč ili tekst je podvukao, a trebalo je da ih zaokruži,
precrtao je slovo, a trebalo je da ga zaokruži).
4. Ako se delovi odgovora međusobno isključuju, ili nije jasno označeno koji odgovor je važeći,
takav odgovor se ne priznaje kao tačan.
5. Ukoliko učenik napiše odgovor van predviđenog mesta, za tačan odgovor dobija 1bod, odnosno
0 bodova ako nije tačan.
6.Ukoliko je odgovor tačan, a sadrži i deo koji je nevažan, ili se ne odnosi direktno na pitanje,
sadržaj tih delova ne treba uzimati u obzir prilikom bodovanja.

Možda Vam se svidi i