Sremska Mitrovica – UNICEF i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, su započeli realizaciju projekta „Sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema Republike Srbije“.
Cilj projekta je da doprinese smanjenju osipanja i ranog napuštanja škole dece i mladih, kroz uspostavljanje i sprovođenje mehanizama za ranu identifikaciju dece u riziku od osipanja, reagovanje i realizaciju efikasnih mera prevencije i intervencije na nivou škole.

Projekat će se sprovoditi u 10 izabranih osnovnih i srednjih škola, a aktivnosti će biti usmerene na smanjivanje stope osipanja u izabranim školama kroz testiranje mera za prevenciju osipanja, kao i osnaživanje kapaciteta škola za samostalno kreiranje i sprovođenje politika u ovoj oblasti.
Ciljna grupa projekta su deca pod rizikom od osipanja iz obrazovnog sistema i njihovi roditelji, sva ostala deca u školi, nastavnici, lokalna zajednica i relevantne ustanove (centri za socijalni rad, lokalne samouprave, itd.), organizacije civilnog društva, a koristi od njegove realizacije će imati i šira društvena zajednica.

Problem ranog napuštanja školovanja je širi društveni problem, a međusektorski pristup i saradnja aktera iz različitih sistema su ključni za uspešno suočavanje sa njim. Zato su, pored Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, u projekat uključeni i predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva zdravlja, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Projektni odbor, sastavljen od predstavnika navedenih institucija, će se starati o realizaciji ciljeva projekta, njegovoj usklađenosti sa drugim inicijativama i politikama i o promovisanju projekta.

Projekat će trajati do oktobra 2016. godine, dok će konkurs za pilot škole biti raspisan krajem aprila 2014. godine, saopšteno je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

You may also like