Sremska Mitrovica – Ukoliko želite da overite zdravstvenu knjižicu, pravila se nisu promenila: treba da plaćate doprinos i imate izabranog lekara.
Zdravstvena knjižica se overava po dva osnova, prvi koji podrazumeva da su uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, a drugi je da je osiguranik izabrao lekara. U Srbiji knjižicu ne mogu da overe zaposleni, kojima poslodavci ne uplaćuju doprinose.

images
Za poslodavce od marta za overu zdravstvene knjižice više ne važi da je dovoljno doneti PPOD obrazac, kako je to bilo do sada.Poslodavci su u obavezi da priloži uverenje o uplaćenim doprinosima za prethodni period, koje se izdaje u Poreskoj upravi.Ovo uverenje se izdaje bez novčane nadoknade.
Zdravstvene knjižice zaposlenih i članova njihovih porodica overavaju se lepljenjem markica zdravstvenog osiguranja. Overu zdravstvenih knjižica vrši poslodavac, markicama zdravstvenog osiguranja koje preuzima u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Za izdavanje markica zdravstvenog osiguranja poslodavac treba da podnese pisani zahtev matičnoj filijali osiguranika i pisano ovlašćenje za lice koje preuzima markice, kao i uverenje o uplaćenim doprinosima za prethodni period, koje se izdaje u Poreskoj upravi.
Zahtev poslodavca treba da sadrži ukupan broj potrebnih markica za zaposlene i članovenjihovih porodica koji su prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Poslodavac upisuje rok na koji se vrši overa i nakon toga lepi markicu za osiguranje na petu stranu zdravstvene knjižice u delu propisanom za rubrike „M.P.“ i „potpis“.
Rok na koji se vrši overa je nepromenjen, najviše 6 meseci, piše na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Još jedna promena kod overe zdravstvene knjižice je novina, penzioneri od sada trajno overavaju svoje zdravstvene knjižice.Potrebno je samo da između ostale dokumentacije donesu rešenje o pravu na penziju (ček o poslednjoj primljenoj penziji).

Rok za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim odlaže do 31. decembra 2016. godine.

zdravstvene_620x0

Na elektronskoj kartici će biti vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice dok će se na čipu pored tih podataka, nalaziti JMBG i adresa osiguranika, matična filijala RFZO kod koje je lice osigurano, obveznik uplate doprinosa, kao i period do kada je kartica overena.
Nova zdravstvena kartica će omogućiti promene ličnih podataka o osiguraniku učitavanjem na čip, bez menjanja same kartice.
Za sada se najavljuje cena od 400 dinara nove zdravstvene kartice i imaće rok važenja 10 godina.

Možda Vam se svidi i