Olakšice za zapošljavanje novih radnika

Sremska Mitrovica – Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, sticanje prava na povraćaj dela plaćenih doprinosa za zapošljavanje novih radnika moguće je 1. jula ove godine.

Svaki poslodavac – pravno lice ili preduzetnik iz privatnog sektora, koji zaposli novo lice, ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine

Usvojenim zakonskim rešenjima izvršena je i izmena člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, tako da se njome propisuje olakšica za zapošljavanje novih radnika nezavisno od kategorije lica kojoj pripadaju, prema starosnoj granici, odnosno radnom iskustvu.

Kao datum sticanja prava na olakšicu uzima se datum zasnivanja radnog odnosa lica za koje poslodavac traži olakšicu.

Predlogom izmena Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da poslodavci u privatnom sektoru koji zaposle nove radnike imaju pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na njihovu zaradu. Poslodavac će imati pravo na povraćaj 65% plaćenog poreza ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet radnika, 70% ako zaposli od 10 do 99 radnika i 75 procenata za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika.

You May Also Like