Sremska Mitrovica – Predškolska ustanova „Pčelica“, Sremska Mitrovica, učestvuje u projektu koji je međunarodnog karaktera pod nazivom „Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme“.

mapa

Cilj ovog projekta je rana detekcija eventualnih deformiteta. Kod skoro 70% dece postoji neki oblik deformiteta.

Tokom prošle decenije, zbog naglog i brzog razvoja interneta koji je kreirao novi, moderan životni stil, pored pozitivnih uticaja doprineo je negativnim posledicama (nedostatak kretanja, brza hrana, nedostatak fizičke aktivnosti, stres, gojaznost). Alarmantna je činjenica da su svi ti negatavini uticaji primećeni kod pripadnika mlađe populacije. Skup svih navedenih problema još više doprinosi stvaranju preduslova za nastanak poremećaja posturalnog statusa i statusa kičme. Cilj akcije je stvoriti efikasan samoodrživi sistem u okviru kog će se, uz pomoć naprednih metoda, rano otkriti a potom programiranim vežbanjem korigovati problemi vezani za posturalni status. Prvi specifični cilj je unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme, adekvatne identifikacije problema senzomotornog aparata. Drugi specifični cilj je podizanje svesti kod ciljnih grupa o značaju pravovremene detekcije i prevencije problema senzomotornog aparata kod dece.

U sklopu projekta najpre će biti održana tribina za roditelje u četvrtak 20. februara u objektu „Zvezdica“ u Kamenjaru.

Prema dosadašnjim istraživanjima, nivo fizičke aktivnosti na svetskoj skali kontinuirano opada. Sistem obrazovanja i fizička aktivnost koji su inkorporirani u nastavni plan u zemljama tranzicije su u dramatičnom opadanju. Ovo je uzrokovano time što je ekonomski razvoj u zemljama u tranziciji indirektno doveo do promene u kvalitetu života i uticao kako na roditelje tako i na decu. Dobijeni zaključci na osnovu istraživanja o posturalnom statusu dece koja su sprovedena na području Vojvodine i Bosne i Hercegovine govore o tome da pozitivan telesni rast negativno utiče na posturalni status dece i da njihove motoričke i funkcionalne sposobnosti opadaju. Procena prosturalnog statusa do sada je uglavnom sprovođena metodama koje su subjektivne, zahtevaju puno vremena i često su nedovoljno precizne. Projekat „Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme – SpinLab“ nastao je iz potrebe da se unapredi procena posturalnog statusa kod dece i prilagodi masovnoj upotrebi.

You may also like