Sremska Mitrovica – Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grad Sremska Mitrovica je raspisao Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji grada uz učešće lokalne samouprave subvencionisanjem dela kamate na kredite.

Pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava radi: nabavke repromaterijala za setvu i kreditiranja stočarske proizvodnje da Gradskoj upravi za poljoprivredu podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

Zainteresovane banke moraju ispunjavati sledeće uslove:

1.Krediti su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u aktivnom statusu, sa teritorije Grada Sremska Mitrovica;

2.Registrovano poljoprivredno gazdinstvo zahtev za kredit podnosi banci;

3. Poljoprivredno gazdinstvo iz tačke 1. ima pravo na jedan kredit koji ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 300.000,00 dinara. Ako se radi o kreditu izraženom u evrima, isti ne može biti manji od 1000,00 evra niti veći od 2.500,00 evra.

4. Poljoprivredno gazdinstvo koje je bilo korisnik subvencionisanog kredita namenjenog za setvu u 2013. godini nema pravo na korišćenje istog u 2014. godini, osim za kreditiranje stočarske proizvodnje;

5. Sredstva kojima će Grad Sremska Mitrovica subvencionisati deo kamate na dodeljene kredite su ograničena i iznose 5.000.000,00 dinara za setvu i 5.000.000,00 dinara za kreditiranje stočarske proizvodnje;

6. Za svaki kredit odobren registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima Grad Sremska Mitrovica će subvencionisati kamatu u iznosu od 10 indeksiranih poena na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope preračunato za period korišćenja kredita ( primer; ako je kamatna stopa banke 18%, lokalna samouprava će subvencionisati 10% a 8% će platiti korisnik kredita );

7. Grad Sremska Mitrovica će subvencionisati deo ukupne kamatne stope do utroška sredstava iz tačke 5., a najkasnije do 31.08.2014. godine;

8. Sav rizik odobrenja i naplate kredita od registrovanih poljoprivrednih
gazdinstava snose banke.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke koje

– su registrovane za obavljanje bankarskih poslova – dostaviti izvod iz APR-a ne stariji od 30 dana;
– dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

Grad Sremska Mitrovica će sa svim bankama koje ispunjavaju navedene uslove zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ponude se podnose u zgradi Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13 u Uslužnom centru, šalteri broj 3, 4 i 11 u zatvorenim kovertama sa naznakom “Gradska uprava za poljoprivredu-ponuda za kreditiranje poljoprivrede uz učešće lokalne samouprave“.

Rok za dostavljanje ponuda je od 2. do 10. aprila, do 14:00 časova.

Možda Vam se svidi i