Sremska Mitrovica – Skupština Grada Sremska Mitrovica, na poslednjoj održanoj  sednici izmenila je odluku o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih, oglasnih i drugih objekata. Prema važećoj izmeni novčanom kaznom na licu mesta u iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik ako ne postavi montažni objekat na javnu površinu u skladu sa izdatim odobrenjem ili ga koristi suprotno nameni. Ista kazana važi i za postavljanje oglasnog objekta suprotno nameni i ako ne postupi po rešenju nadležnog inspektora.

You may also like