Novi Sad – Vlada AP Vojvodine razmotrila je danas, na sednici kojom je predsedavao prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, materijal o mogućim pravcima reorganizacije mesne samouprave u AP Vojvodini u pravcu jačanja uloge koju ima u zadovoljavanju potreba i interesa lokalnog stanovništva.

U informaciji za Vladu Vojvodine, koju je sačinio Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na osnovu podataka iz upitnika koji su popunjavale lokalne samouprave i mesne zajednice, kao jedini oblik mesne samouprave kod nas, sadržana je problematika koja se odnosi na ulogu koju mesne zajednice imaju u ostvarivanju prava građana da neposredno učestvuju u donošenju odluka u okviru sistema lokalne samouprave. U informaciji je konstatatovano da postoje velike razlike u funkcionisanju mesnih zajednica, od opštine do opštine, kao i u okviru jedne opštine, te da su najaktivnije mesne zajednice u prigradskim i seoskim sredinama, gde građani imaju naviku da se okupljaju i donose odluke o zajedničkim potrebama.

U okviru mesne zajednice, građanima je neophodno omogućiti da učestvuju kada se donose prostorna dokumenta, u oblasti komunalne izgradnje, ekologije, kulture, sporta, odbrane, zaštite od elementarnih nepogoda i drugim domenima. Dosadašnja praksa ukazuje na potrebu razmatranja pravnog okvira za mesnu samoupravu, kako bi postale mesto neposrednog učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pored pravnog okvira, neophodno je pravno urediti i način poveravanja poslova opštine mesnoj zajednici kao i način finansiranja.

Vlada Vojvodine je stoga ocenila da je Informacija polazni materijal i donela radni zaključak da resorni pokrajinski sekretarijat u narednih šest meseci o ovoj problematici organizuje stručne i javne rasprava, da se o definisanju uloge mesne zajednice pribave mišljenja lokalnih samouprava i mesnih zajednica. Na osnovu toga, biće definisani konkretni predlozi koji se odnose na reorganizaciju mesne samouprave i upućeni nadležnim državnim organima.

You may also like