Sremska Mitrovica – Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14. decembra, donela je Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, («Službeni glasnik RS» br. 90/13).

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije.
Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Članom 7. navedene uredbe regulisano je da se uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije izdaju sa rokom važenja do kraja kalendarske godine, a novi zahtev za narednu kalendarsku godinu se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja izdatog uverenja.

Za podnošenje novog zahteva, ukoliko nije došlo do promene u odnosu na prethodno podneti zahtev, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:

1) do 13. 222,00 dinara za domaćinstva sa jednim članom;
2) do 19. 251,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;
3) do 25. 276,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
4) do 31. 786,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, a ne kumulativno.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca odnosno ugroženog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

You may also like