Sremska Mitrovica – Udruženje za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije, je pokrenulo inicijativu kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – Sektora za turizam, da se organizuje edukacija u vezi novih podzakonskih akata predviđenih Zakonom o turizmu. Inicijativa je prihvaćena od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i napravljen je plan realizacije po regionalnim komorama.
U toku 2010.godine doneto je 17 Pravilnika, kao pratećih podzakonskih akata predviđenih Zakonom o turizmu. Jedna od izmena odnosi se i katogorizaciju hotela, gde će hotelijeri zapravo sami sebe ocenjivati popunjavanjem upitnika, nakon čega će turističke inspekcije proveriti istinitost navoda.
Izmenjeni zakon i podzakonski akti donose niz novina koje su usklađene sa praksom i standardima Evropske unije, a odnose se i na kategorizaciju objekata u seoskom turizmu, kao i celkokupnih turističkih naselja.
Ovakav način kategorizacije hotela nije jedina novina. Iza nje će ići i kategorizacija seoskih turističkih kompleksa, kao i kategorizacija celokupnih turističkih mesta. Svi pravilnici su doneti, a u martu se kreće sa realizacijom kategorizacija, u skladu sa pravilima koje nalaže Evropska unija, što je zapravo bio i osnov za donošenje izmena i dopuna zakonskih akata o turizmu i pratećih pravilnika.
Edukacija za turističke radnike Srema u organizaciji Privredne komore Srbije, Ministarstva za ekonomiju i privredni razvoj-sektor turizam, Sremske privredne komore, Regionalne privredne komore Novi Sad i Regionalne privredne komore Zrenjanin održaće se 17.februara u Novom Sadu.

You may also like