Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije uputila je u Skupštinsku proceduru zakon o zaštititi korisnika finansijskih usluga kojim će potencijalni klijenti finansijskih institucija biti dodatno zaštićeni.

Zbog pritužbi građana koje je Narodna Banka imala u predhodnom periodu, pre svega zbog uzetih bankarskih usluga, zatim polisa osiguranja i lizinga, organizovano je nekoliko seminara gde su građanima objasnili sve nejasnoće koje se javljaju prilikom uzimanja stambenih kredita, kredita za refinansiranje, kreditnih kartica, kredita ili lizinga za automobile, kako građani da zaštite svoja prava.
Potreba za novcem često utiče na to da građani ne čitaju stavke ugovora prilikom uzimanja tzv. “finansijskih proizvoda” – krediti, polise osiguranja, lizing ugovori i sl. Ne razmišlja se o tome pod kojim se uslovima novac uzima i kako će se on vraćati, i onda nastaje problem – najčešće kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, gde građanima nije jasno ni šta je to ni pod kojim uslovima se menja.
Najveći broj pritužbi od građana je na stambene kredite, koji se odobravaju na duži vremenski period sa pomenutom varijabilnom kamatnom stopom. Kod takvih kredita banke više neće moći da u ugovor stavljaju da promena te stope zavisi od promene poslovne politike banaka, već će morati jasno da naznače koji su to uslovi od kojih zavisi promena varijabilne kamatne stope.
Narodna banka Srbije zabranila je tzv. “sitna slova” – svaka stavka u ugovoru mora biti jasno napisana i ne sme dovoditi klijenta u zabludu. Ako je neko od korisnika kredita primoran da uzme kredit za refinansiranje kako bi vraćao dugove po osnovu ranije uzetih kredita, ne bi trebao da ima veće troškove nego što je to slučaj kod klasičnih kredita.
Prema novom zakonu, banke će biti obavezne da najpre svoje usluge predlože u dinarima, a na izričit zahtev klijenata i u evrima, i pri tome će biti dužne da ih upozore na sve rizike koje takva vrsta kredita podrazumeva.
Novim zakonom će biti propisano i fer oglašavanje i informisanje korisnika finansijskih usluga, pa je tako, recimo, zabranjeno neki kredit ili lizing označiti besplatnim ako je njihovo odobrenje uslovljeno bilo čime što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu.
Takođe, korisnik ima pravo da kredit otplaćuje po istom tipu kursa, primenjenom pri odobravanju kredita – srednjem, kupovnom ili prodajnom, a propisano je i da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu, korisnik ima pravo da odustane od tog ugovora, a dužan je da u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja kredita.
Što se tiče prava u vezi sa platnom karticom, korisnik je dužan da odmah prijavi gubitak ili krađu kartice, a u slučaju da je bilo njenog neovlašćenog korišćenja, korisnik je dužan da odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja prijavi neovlašćenu transakciju i u tom slučaju može snositi gubitke najviše do 15.000 dinara.

You may also like