Sremska Mitrovica – Na osnovu člana 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ br.124/2012) i Odluke Nadzornog odbora Naručioca broj 2046/4 od 11.09.2014.g.:

garaze

Javno preduzeće, direkcija za izgradnju Grada, objavila je obaveštenje
Da je Ugovor o postupku javne nabavke male vrednosti usluga – kapitalno održavanje garaža, zaključen sa ZGR „UKRAS“ Laćarak, Prvomajska bb, čija je ponuda bila ispravna, odgovarajuća i najpovoljnija.

Možda Vam se svidi i