Predavanje: Gradski sportski savez o novom modelu fiskalizacije

Od strane Ozon
0 komentar

U svetlu početka primene Zakona o fiskalizaciji  juče je održano Predavanje na temu,  Sportsko pravo, sportska inspekcija i fiskalizacija klubova u sportu.

Predavanje je održano je u organizaciji Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica, u Sali Galerije „Lazar Vozarević”. Predavanje je održao predsednik gradskog saveza Nemanja Crnić.

Često se postavlja pitanje da  li su udruženja obveznici fiskalizacije. Prvo, treba imati u vidu da delatnost pružanja usluga sa šifrom 93 (Sportska, zabavna i rekreativna delatnost) i 94 (Delatnost udruženja sa izuzetkom šifre 94.91 – Delatnost verskih zajednica) nisu izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja.

Drugo, prema odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica nedobitna organizacija (udruženje) jeste obveznik poreza na dobit pravnih lica ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda i usluga na tržištu ili ako vrši usluge uz naknadu. Navedeno znači da nedobitne organizacije (udruženja) jesu obveznici fiskalizacije ako prihode na tržištu ostvaruju prodajom  robe  i vršenjem usluga na malo. Ukoliko nedobitna organizacija (udruženje) prihode ostvaruje na tržištu prodajom robe ili pružanjem usluga pravnim licima ili preduzetnicima, tada takvo udruženje nije obveznik fikalizacije. Članarine nisu prihodi sa tržišta, ali pod uslovom da one stvarno predstavljaju članarinu, a ne prikrivenu naknadu za pruženu uslugu.

„Sportski savez Sremska Mitrovica je jedan od retkih ako ne i jedini Sportski savez u Srbiji a ja jedini sportski radnik koji ima petlju da izađe pred klubove da im kaže šta ih očekuje u sledećem periodu i da im objasni šta je zapravo fiskalizacija. Pokušao sam prethodnih meseci da kontaktiram državne organe i uspeo da saznam i naučim i to ću večeras da prenesem našim sportskim klubovima i da ih pripremim. Ko su zapravo klubovi koji se fiskalizuju moći ću da im kažem da li moraju ili ne moraju, da ne bi sebe sutra doveli u situaciju da imaju ogromne finansijske troškove i ovako se nalaze u vrlo teškoj finansijskoj situaciji. Fiskalizacija donosi red u državi, služi za to da se naplati porez, pre svega porez na dodatu vrednost, na sponzorske ugovore, karte i neke druge finansijske izdatke. Siguran sam da ću uspeti kroz neke savete i preporuke da im objasnim da mogu vrlo lako da prođu bez toga, a oni koji moraju da se fiskalizuju, oni su već veliki i imaju velika sredstva”, napomenuo je Nemanja Crnić, na početku predavanja..

Benefiti koje će imati poreski obveznici su brojni. Oni se pre svega odnose na značajna pojednostavljenja i uštede. Nova fiskalizacija predstavlja proces elektronskog izdavanja fiskalnih računa koji će se beležiti u poreskoj upravi. Nadzor nad primenom Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu zakona i inspekcijski nadzor obavljaće sportski inspektor.

Poreska uprava

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), koja je u primeni od 01/01/2022.

Šifre delatnosti 9319 i 9312, u skladu sa Uredbom, nisu oslobođene obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ukoliko obavljate delatnost sa navedenim šiframa, ali ne vršite pružanje usluga fizičkim licima, i ne pružate usluge u maloprodajnim objektima (bez obzira da li je korisnik pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), niste obveznik fiskalizacije, i nemate obavezu posedovanja elektronskog fiskalnog uređaja. Napominjemo da je promet na malo svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik

Možda Vam se svidi i