Ministarstvo poljoprivrede Srbije nudi subvencije od 18.000 dinara za biljnu proizvodnju

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo je javni poziv za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u visini od 18.000 dinara. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. mart 2024. godine.

Tekst Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji možete pogledati OVDE.

Ovi podsticaji se ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom do najviše 100 hektara. Pre podnošenja zahteva, poljoprivrednici su obavezni da izvrše obnovu registracije za tekuću godinu putem sistema eRPG.

Poljoprivrednici će u ovoj godini, pored dupliranja subvencije za najmasovniju meru po hektaru, dobiti i dodatnih 17.000 dinara za sertifikovano seme, kao i jeftinije gorivo za mehanizaciju.

Novina je da će pravo na ove podsticaje imati isključivo poljoprivrednici koji aktivno učestvuju u proizvodnji.

Podnošenje zahteva za subvencije u poljoprivredi postalo je jednostavnije i transparentnije, a evo koraka koje treba pratiti kako bi se ostvarila ova podrška:

Korak 1: Pravljenje osnovnih podataka

Podnosiocu zahteva potrebno je pružiti osnovne podatke kao što su ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB), adresa prebivališta ili sedišta, broj telefona, elektronska pošta, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), kao i dodatni podaci za pravna lica poput poreskog identifikacionog broja (PIB).

Korak 2: Detalji o površinama

Drugi korak obuhvata detaljne podatke o prijavljenim i zasejanim ili zasađenim površinama. To uključuje katastarsku opštinu i broj parcele, šifru i naziv kulture prema Šifarniku biljne proizvodnje, kao i površinu pod kulturom.

Korak 3: Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

Treći korak je davanje izjave podnosioca zahteva pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tačnosti podataka i potvrda da se površine obrađuju u njegovo ime i za njegov račun.

Korak 4: Potpisivanje zahteva

Završni korak uključuje potpisivanje zahteva, bilo elektronski ili fizički, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku upravu. Elektronski obrazac zahteva sadrži i izjavu o upoznatosti sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, kao i saglasnost za obradu ličnih podataka neophodnih za odlučivanje.

Ukoliko zahtev bude odbijen, poljoprivrednicima će biti omogućeno da isprave nepravilnosti u roku od osam dana od obaveštenja, a u suprotnom Uprava za poljoprivredu može odbaciti zahtev.

Ukoliko se desi da podnosilac zahteva za subvencije u poljoprivredi suoči sa odbijanjem svog zahteva, postoji određena procedura koju treba slediti. Evo šta treba da znate:

Nakon što Uprava za poljoprivredu obavesti podnosioca zahteva da je njegov zahtev odbijen zbog nepravilnosti, podnosilac će dobiti obaveštenje o tome kako može ispraviti te nepravilnosti. Ovaj korak podrazumeva da podnosilac ima rok od najmanje osam dana od prijema obaveštenja da popravi nedostatke u svom zahtevu.

Ukoliko podnosilac zahteva ne ispravi nepravilnosti u predviđenom roku, Uprava može odbaciti zahtev rešenjem. Razlozi za odbacivanje zahteva mogu uključivati:

  1. Zahtev je podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove propisane pravilnikom.
  2. Zahtev nije podnet u roku koji je određen javnim pozivom.
  3. Zahtev nije podnet putem softverskog rešenja eAgrar.
  4. Podnosilac zahteva ne ispravi svoj zahtev u zakonom određenom roku.
  5. Drugi slučajevi predviđeni zakonom.

Važno je da podnosilac zahteva prati rokove i postupa u skladu sa zahtevima kako bi izbegao odbacivanje zahteva. Ukoliko se suoči sa odbijanjem, podnosilac ima pravo da se žali ili traži dodatne informacije od nadležnih organa. Ovaj postupak osigurava pravičnost i transparentnost u procesu dodele subvencija u poljoprivredi.

Možda Vam se svidi i