Od 2019. godine Srbija će dobiti još jedan registar – stvarnih vlasnika kompanija. Zakon koji predviđa njegovo formiranje stupio je na snagu pre pet meseci. Kako će, međutim izgledati nije do tančina precizirano. Vodiće ga Agencija za privredne registre, ali se još čekaju podzakonski akti neophodni za njegovo uspostavljanje. U Ministarstvu privrede uveravaju da će i oni biti gotovi do kraja godine.

Cilj novog registra je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Iza svake firme, zadruge, stranih predstavništava, fondacija, zadužbina i ustanova, mora da stoji ime vlasnika najmanje 25% vrednosti.

– Ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše prave već neistinite podatke, promeni ili izbriše valjane informacije, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina – predviđa zakon.

– Novčanom kaznom od 500.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne evidentira podatke o stvarnom vlasniku u propisanom roku.

Rok za preduzeća da odrede stvarnog vlasnika istekao je 8. jula, mesec dana po stupanju na snagu zakona. Prema podacima APR od pre nekoliko meseci, obavezu upisa će imati 172.000 registrovanih subjekata. Među njima je i 28.168 preduzeća čiji su vlasnici, ili suvlasnici, strane firme ili pojedinci.

Zakon predviđa da Agencija za privredne registre uspostavi Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira neophodne podatke za sve firme osnovane do kraja ove godine.

Izvor: ekapija.com/Novosti

Možda Vam se svidi i