Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje raspisao još dva konkursa

Od strane Ozon
0 komentar

VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je dva nova konkursa, putem kojih se dodeljuje ukupno 205.307.500,00 dinara.

Reč je o sledećim konkursima:

1. Кonkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu – 182.000.000,00 dinara.

Ta sredstva namenjena su za srednjoškolce koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad (pravo prijave na konkurs imaju opštine i gradovi AP Vojvodine).

2. Кonkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini – ukupno 23.307.500,00 dinara, raspoređenih na sledeći način:

· 14.497.500,00 dinara – za programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;
· 1900.000,00 dinara – za programske aktivnosti i projekte za podizanje kvaliteta učeničkog standarda;
· 450.000,00 dinara – za programe i projekte u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola;
· 1.900.000,00 dinara – za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
· 4.560.000,00 dinara – za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini, koje realizuju dvojezičku nastavu u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijava na oba konkursa jeste 9. mart 2018. godine.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

Кompletna konkursna dokumentacija – sa uputstvima, pravilima i kriterijumima – može se preuzeti od danas, u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ili putem sajta www.puma.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16, s naznakom naziva konkursa na koji se podnosi prijava.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice, po završetku konkursa.

Protiv ovih odluka pomenutog sekretarijata ne može se uložiti pravno sredstvo.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraća podnosiocima. Pozivaju se svi potencijalni korisnici da na vreme predaju konkursnu dokumentaciju.

You may also like