Poreski otpis: Olakšica za građane i preduzeća u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Poreski obveznici u Sremskoj Mitrovici, bilo da su fizička lica, preduzetnici ili pravna lica, dobijaju šansu za uslovni otpis 100% kamate koja prati glavni dug na računima izvornih javnih prihoda Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj grada.

Ovaj novi mehanizam omogućava poreskim obveznicima da iskoriste povlastice, pod uslovom da u roku od 30 dana od dana uručenja rešenja o uslovnom otpisu 100% kamate, izmire celokupan glavni dug, kao i tekuća dospela dugovanja na računima izvornih javnih prihoda utvrđena od strane Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Izvorni javni prihodi, koji obuhvataju poreze poput poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, komunalne takse, naknadu za korišćenje javne površine i druge, postaju predmet otpisa kamate pod određenim uslovima.

Proces je jasno definisan: poreski obveznik podnosi zahtev Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj za uslovni otpis kamate, nakon čega poreski organ procenjuje stanje duga. Nakon toga, donosi se rešenje za uslovni otpis 100% kamate.

Rok za izmirenje glavnog duga je 30 dana od dana uručenja rešenja, a otpis kamate se vrši na dan namirenja glavnog duga. Ukoliko se rokovi ne poštuju, poreski organ može ukinuti rešenje.

Dodatno, za poreske obveznike koji su uredno izmirili svoje obaveze zaključno sa prethodnom godinom, Gradsko veće će otpisati 10% zaduženja za prethodnu godinu prilikom akontacionog zaduženja 15. februara tekuće godine.

Možda Vam se svidi i