Šta je „izvod iz kaznene evidencije“ i kada se uklanjaju krivična dela iz kaznene evidencije

Od strane Ozon
0 komentar

Prema važećem zakonodavstvu, rehabilitacija se automatski dodeljuje osobama koje nisu ranije osuđivane ili se po zakonu smatraju neosuđivanima, pod uslovom da su kažnjeni zatvorom do tri godine. Međutim, najčešće osuđivanim pojedincima zahtev za rehabilitaciju mora biti upućen policijskoj upravi. U slučaju kada je neko više puta osuđivan, sud će dozvoliti rehabilitaciju samo ako su ispunjeni zakonski uslovi da se kazne brišu.

Šta je uverenje iz Kaznene evidencije pravnih lica (KEPL)?

Uverenje iz Kaznene evidencije pravnih lica (KEPL) predstavlja dokument kojim dokazujete da li je pravno lice osuđeno za krivična dela pred osnovnim i višim sudovima Republike Srbije (uključujući i Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine i posebna odeljenja viših sudova za suzbijanje korupcije).

Uverenje o vođenju krivičnog postupka predstavlja dokument kojim se dokazuje da se protiv građana (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije. 

Sudska rehabilitacija je moguća samo na inicijativu osuđenog, koji podnosi molbu i o njoj odlučuje sud. Ona se može dati licu koje je osuđeno na zatvor između tri i pet godina, ako u roku od 10 godina ne učini novo delo. Sud će rehabilitovati osuđenika koji to zaslužuje vladanjem, ako je nadoknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom, i ako se stvore potrebni uslovi.

Iz kaznene evidencije posle godinu dana od pravosnažnosti presude briše onaj koji je proglašen krivim, a oslobođen kazne, ili mu je izrečena sudska opomena, ili uslovna osuda. Posle tri godine nestaju tragovi osuda na novčanu ili kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili zatvora do šest meseci. Pet godina je rok posle koga se brišu kazne osuđenima do godinu dana, a posle 10 osuđenima do tri godine.

Kako podneti zahtev

Da bi se podneo zahtev dovoljno je da građanin bude registrovan korisnik Portala eUprava i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i da nakon podnošenja zahteva  elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko na istu ostvarujete pravo.

Nakon što uplata bude evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od 8 dana da odgovori na zahtev. Sva uverenja se šalju u eSanduče, a ukoliko je građanin na formi zahteva označio da želi i šampani primerak uverenja, isti može da preuzme u nadležnom sudu. Građanin se o svakoj promeni statusa svog zahteva obaveštem putem sms-a i/ili imejla.

Ovaj dokument je vrlo često potrebno priložiti u procesu zapošljavanja, produžavanja vize i sl.

Možda Vam se svidi i