Sremska Mitrovica. Novčane kazne za ometanje na nekategorisanim putevima

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Grad Sremska Mitrovica na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, održanoj u aprilu, doneo je odluku koja će rešiti upravljanje nekategorisanim putevima.

Odlukom o utvrđivanju nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, urediće se pravni položaj nekategorisanih puteva, uslovi i način upravljanja nekategorisanim putevima, finansiranje nekategorisanih puteva i ovom odlukom obezbediće se obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje nekategorisanim putevima.

Pored toga, predloženo je i rešenje kaznenog dela, radi sprečavanja ugrožavanja stabilnosti puta i obezbeđenja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja. Po odluci, zabranjeno je, bez saglasnosti i odobrenja Upravljača javnog puta: privremeno ili trajno zauzimanje puta; izvođenje radova na putu koji nisu u vezi sa održavanjem i zaštitom puta, postavljanje vodovoda i drugih objekata, izvođenje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu kojima se oštećuje put i ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.
Na nekategorisanom putu zabranjeno je: ispuštanje vode, otpadnih voda i drugih tečnosti na put; sprečavanje oticanja vode sa puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i sprečavanje daljeg oticanja vode; prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i smeća na put; oranje i izvođenje drugih poljoprivrednih radova na putu i zaštitnom putnom pojasu puta, na bankinama i kosinama; vučenje predmeta, materijala, oruđa i drugih vrsta tereta na putu (grede, balvani, grane, kamenje, plugovi, drljače i dr); zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišćenje puta; svako činjenje kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put, ili ometati odvijanje saobraćaja na putu.

U ovoj odluci su predložene novčane kazne u iznosu od 150.000 dinara za pravno lice, ako na nekategorisanom putu postavlja elektrovodove, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, toplovod, telekomunikacione i slične vodove i objekte, gradi priključak prilaznog puta, postavlja reklamne panoe i druge natpise bez saglasnosti Upravljača javnog puta, u zaštitnom putnom pojasu nekategorisanog puta gradi stambene i druge zgrade, kopa bunare, septičke jame, otvara deponije i druge slične objekte, podiže zasade koji ometaju prohodnost i preglednost puta, bez saglasnosti i odobrenja Upravljača javnog puta vrši privremeno ili trajno zauzimanje puta, bez saglasnosti i odobrenja Upravljača javnog puta izvodi radove na putu, izvođenje radova na putu koji nisu u vezi sa održavanjem i zaštitom puta, postavljanje vodovoda i drugih objekata, izvođenje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu kojima se oštećuje put i ugrožava nesmetano
i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta koje se graniči sa nekategorisanim putem dužni su da uredno održavaju putne kanale za odvod površinskih voda, izgrade propuste na ulazima u svoje parcele, uklanjaju drveće, šiblje i rastinje u zaštitnom pojasu koje ometa prohodnost puta, preglednost ili na drugi način ugrožava bezbednost saobraćaja.
Vlasnici odnosno korisnici zemljišta koje se graniči sa nekategorisanim putem dužni su da omoguće slobodno oticanje vode sa nekategorisanog puta na svoje zemljište, uz naknadu prouzrokovane štete.
Vlasnici odnosno korisnici zemljišta koje se graniči sa nekategorisanim putem dužni su da omoguće prilaz nekategorisanom putu ili putnom objektu, radi izvođenja radova na održavanju nekategorisanog puta ili putnog objekta, uz naknadu prouzrokovane štete.

Privredni subjekti ili fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost (eksploatacija šljunka, drveta, kamena i drugo) i za čije se potrebe koristi nekategorisani put za saobraćaj teretnih i specijalnih vozila, a time prouzrokuju oštećenje puta, dužni su da pribave saglasnost Upravljača javnog puta za korišćenje nekategorisanog puta.

Možda Vam se svidi i