Na Javnom uvidu. Izgled budućeg bloka između ulice Palanka, državnog puta prvog B reda broj 20 i ulice Marsilijeva.

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA.  Grad Sremska Mitrovica dao je na uvid materijal za izradu plana detaljne regulacije r bloka između ulice Palanka, državnog puta prvog B reda broj 20 i ulice Marsilijeva.

Plan detaljne regulacije izrađen je na osnovu potreba Grada Sremska Mitrovica.

Planiranom namenom površina prostora obuhvata Plana biće podeljen na javno i ostalo građevinsko zemlište. Planira se povećane javnog građevinskog zemljišta za površine planiranog uličnog koridora unutarblokovske pristupne saobraćajnice. Površina pod planiranim javnim građevinskim zemljištem iznosi 3,45 ha ili 40,49% od ukupne površine u obuhvatu Plana. Od toga 3,29 ha (38,65%) su koridori i površine u funkciji drumskog saobraćaja (ulice i parkiralište) a 0,16 ha (1,80%) j zelene površine. Površina pod ostalim građevinskim zemljištem je 4,87 ha ili 57,18% od ukupne površine u obuhvatu Plana. Od toga 1,48 ha (17,40%) su površine za porodično stanovanje, 1,24 ha (14,51%) su površine za mešovite namene (porodični stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti) i 2,15 ha (25,27%) su površine za privredne – komercijalne delatnosti.

 Postojeća industrijska pruga biće uklonjena 

Uklanjanje industriskog koloseka sa površine u obuhvati Plana, odnosno njegovo izmešanje koje je definisano u planovima višeg reda (Generalni urbanistički plan grada Sremska Mitrovica – „Sl. list Grada Sremska Mitrovica“, bro 4/2015 i PGR Celina 2) stvoriće uslove da se trenutno neizgrađena površina aktivira i namenski objedini sa mrežom saobraćajnica u naselju.

Umesto „Kvantaša“ komercijalni objekti

Osnovni motiv izrade PDR-a u ovom obuhvatu je činjenica da je predmetni prostor u Postojećem stanju predstavljen kao „Kvantaška pijaca“ koji je u lošem građevinskom stanju, sa površinama koje nemaju jasnu urbanističku namenu i bez adekvatnog parking prostora, dok je unutarblokovski prostor porodičnog stanovanja u zapadnom delu ovog bloka okarakterisan kao „neizgradjeno zemlište“. Površina sadašnje pijace je prostor bivšeg kompleksa „Ciglane“ površine oko 1,5 a i lokaciіjski je izuzetno dobro postavljen, obzirom da ima pristup sa dva državna puta II reda. PDR-om bi se ovaj prostor urbanistički preoblikovao uz eventualnu promenu namene u „Rad sa poslovanjem kompatibilnim stambenom okruženju“. Takođe, PDR-om bi se formirao regulacioni pojas unutarblokovske nove ulice u zapadnom delu obuhvata plana, čime bi se aktivirao unutrašnji prostor za parcelaciju i izgradnju porodičnih objekata nakon opremanja gradjevinskog zemjlišta.

U zaleđu postojećih građevinskih parcela iz ulica Palanka i Marsilijeva formiraće se zemljište u javnoj nameni za izgradnju saobraćajnice, koja će omogućiti funkcionisanje i ovog komercijalnog sadražaja koji će se desiti. Takođe, stanovnici ovog dela grada, čiji placevi će izlaziti na novoformiranu saobraćajnicu, će od postojeće namene stanovanja promeniti namenu u stanovanje sa poslovanjem, te će svi oni koji imaju svoje objekte ili žele da ih promene ili grade nove moći da imaju i poslovne sadržaje, koji se opet naslanjaju na komercijalni sektor.

Prostor obuhvata Plana omeđen je sa severne strane ulicom Palanka (Državni put IIA re-da bro 120), sa istočne strane Državni putem I reda brod 20, dok je sa zapadne i južne strane omeđen ulicom Marsilijeva. U severoistočnom delu obuhvata nalazi se važno saobraćano čvorište – kružna raskrsnica „Rumska Malta“ ukrštanje dva državna puta. Neposredno uz kružnu raskrsnicu nalazi se uređena popločana površina opremljena urbanim mobiliarom – Trg investitora. U okviru ove površine, na trasi glavnog kanalizacionog kolektora, je locirana i crpna stanica „Rumska Malta“. Ovaz prostor je sa zapadne i južne strane omeđen kanalom „Novi Čikas“ – na deonici od km 1+245 (ukrštanje sa državnim putem I6 reda bro 20) do km 1+345 (ukrštanje sa državnim putem PA reda broj 120). Neposredno uz kanal sa zapadne i južne strane nalazi se urbanistički nedefinisano i neuređeno zemlište.

Izradom Plana detalljne regulacije bloka između ulice Palanka, državnog puta prvog B reda broj 20 i ulice Marsilijeva, stvara se mogućnost da u budućnosti ovaj deo grada, na samom ulasku u Sremsku Mitrovicu, dobije potpuno nov, savremen izgled.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik