Koliko je inspekcijskih pregleda bilo u 2022. godini

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA, Gradskoj upravi za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove tokom 2022. godine vršili inspekcijske kontrole na području Sremske Mitrovice, koju su vršili Komunalna inspekcija, građevinska, inspekcija za zaštitu životne sredine, saobraćajna inpekcija, prosvetna inspekcija i sportska inspekcija.


U okviru svoje nadležnosti, a u toku 2022. godine komunalna inspekcija je formirala 243 predmeta. Doneto je 27 rešenja o nalaganju mera, 21 rešenje o sahranjivanju preminulih lica koje nije imao ko da sahrani pa su sahranjeni o trošku Grada Sremska Mitrovica, izdato je 6 prekršajnih naloga. U izveštajnom periodu je od strane građana podneto 118 prijava po
kojima je komunalna inspekcija postupala i obaveštavala građane o merama koje je preduzela. Urađeno je 10 zapisnika o inspekcijskom nadzoru, 19 službenih beleški, 8 odgovora po zahtevima Zaštitnika građana i 34 dopisa i obaveštenja.
Pritužbi građana na rad komunalnih inspektora tokom 2022. godine nije bilo.

Građevinska inspekcija je tokom 2022. godine izvršila, 75 kontrola temelja i 109 kontrola konstrukcije objekata. Predstavki građana je bilo 76, od kojih je u 30 slučajeva postupljeno po istim u smislu da je izvršen vanredni inspekcijski nadzor o čemu su stranke obaveštene pismenim putem, a gde nije bilo osnova za vršenje nadzora, strankama je pismeno odgovoreno;
doneto je 2 rešenja o zatvaranju gradilišta, 19 rešenja o rušenju bespravno sagrađenih objekata, rešenja o nalaganju mera je doneto 12.

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a radi postizanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija za zaštitu životne sredine je preventivno delovala i izvršila je 3 preventivnih inspekcijskih nadzora i 12 službenih savetodavnih poseta.
U skladu sa Godišnjim planom inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite od zagađivanja za 2022. godinu inspektori su izvršili: redovne inspekcijske nadzore: iz oblasti upravljanja neopasnim otpadom kod svih operatera koji poseduju dozvole za upravljanje otpadom; iz oblasti zagađivanja vazduha od objekata u nadležnosti jedinice lokalne
samouprave; iz oblasti emisije buke u životnu sredinu objekata u nadležnosti jedinice lokalne
samouprave; sprovođenja uslova i mera iz odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojom je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno da nije potrebna izrada studije; po rešenjima, dozvolama, saglasnostima… iz oblasti zaštite životne sredine;
Ukupno je izvršeno 78 inspekcijska pregleda, od čega je 24 redovnih, 51 vanredna, 3 kontrolna inspekcijska pregleda.
Godišnjim planom inspekcijskog nadzora za 2022. godinu, planirana su 24 redovna inspekcijska nadzora. Od toga je realizovano svih 24.


Saobraćajna inspekcija: U toku 2022. godini saobraćajni inspektor je izvršio 20 inspekcijskih nadzora iz oblasti javnog prevoza i putne infrastrukture. U 11 nadzora su sačinjeni zapisnici i naložene mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, koje su i
sprovedene. Vezano za obavljanje delatnosti auto taksi prevoz putnika, podneto je 9 zahteva za izdavanje ili izmenu postojećih rešenja. Po podnetim zahtevima saobraćajni inspektor jevršio pregled vozila i prateće dokumentacije. Po svim zahtevima su doneta rešenja kojima je udovoljeno zahtevima stranaka.
Po pismenim predstavkama građana, državnih organa i drugih organizacija postupano je u 35 podnetih zahteva. U zavisnosti od sadržaja podnetog zahteva (molbe, peticije, prijave, dostava podataka), u većini slučajeva se izlazilo na teren, konstatovalo činjenično stanje i odgovaralo na podnete podneske.


Poslove prosvetne inspekcije u Gradskoj upravi za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Sremska Mitrovica obavljaju dva prosvetna inspektora, od kojih se po Rešenju o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora, koje je doneo ministar prosvete, jedan prosvetni inspektor raspoređuje na inspekcijske poslove i u Opštini Pećinci.
U 2022. godini izvršeno je 66 nadzora, od toga 29 u osnovnim školama, 29 u srednjim školama, i 6 u predškolskim ustanovama. U inspekcijskom nadzoru, veći broj nadzora je izvršen po predstavkama stranaka od kojih je 11 predmeta izvršeno po instrukciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To su bili tematski pregledi sa 13 tačaka:
1.Obavljanje obrazovno vaspitne delatnosti u skladu sa zakonima;
2.Usklađenost opštih akata ustanove sa zakonom;
3.Obezbeđivanje legitimnosti rada ustanove preko legalno izabranih organa;
4.Izveštavanje o radu svih učesnika vaspitno obrazovnog procesa;
U okviru svih nadzora sačinjeno je 66 zapisnika, u kojima je bilo 39 naloženih mera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u određenom roku. Mere su, uglavnom, bile u preventivnom smislu, ukazivanjem na propuste u radu i njihovom 13
otklanjanju u datom roku. Od ukupnog broja nadzora bilo je 40 vanrednih, 10 kontrolnih i 2 dopunska nadzora.
Prosvetna inspekcija je planirala i u velikoj meri realizovala, sledeće mere i aktivnosti preventivnog delovanja:
-sprečavanje nastanka nezakonitosti putem informisanja ustanova i stranaka
-pružanje stručne i savetodavne podrške ustanovama i licima koja ostvaruju prava u
ustanovama, službene savetodavne posete ustanovama, praćenje i analiza stanja u
obalsti inspekcijskog nadzora nad radom ustanova i procena rizika.
Za vreme završnih ispita prosvetna inspekcija je izvršila nadzor vezano za zakonitost u organizaciji i realizaciji završnog ispita, u svim osnovnim školama ibila je na raspolaganju Okružnoj upisnoj komisiji, učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima.
Ukupan broj svih urađenih i obrađenih predmeta u 2022. godina je 332.


Komunalna milicija je u toku 2022. godine primila 113 prijava građana o različitim
komunalnim problemima i to: ličnim dolaskom u kancelarije komunalne policije – 36 prijava, putem fiksnog telefona – 35 prijava, mobilnim telefonom – 35 prijava, eletronskom poštom – 7 prijava. Takođe, ista je tokom prethodne godine izrekla 532 pismena upozorenja i 423 usmena upozorenja i naređenja licima koja su direktno ili indirektno bila inicijatori problema za
koje je nadležna ova Služba. Obaveštenja o učinjenom prekršaju bilo je 92. Broj predmeta formiranih u 2022. godini je 40, izdato je 87 prekršajnih naloga i urađeno je 19 službenih beleški pripadnika komunalne milicije.

Možda Vam se svidi i