Završen plan detaljne regulacije bloka atletskog stadiona. Sledi Skupština

Na održanoj Skupštini grada Sremska Mitrovica, 23. decembra, usvojen je plan za izradu detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju u Sremskoj Mitrovici.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Odluke skupštine Grada Sremska Mitrovica o izradi planskog dokumenta, obrađivač plana Javno preduzeće za poslove urbanizma „URBANIZAM“ Sremska Mitrovica pristupilo je izradi Plana detaljne regulacije KOMPLEKSA GRADSKOG STADIONA u zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici u svemu u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl. Glasnik RS“ br. 22/2015) i Pravilnikom o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja.
Sastavni deo Odluke je Rešenje da se za Plan detaljne regulacije KOMPLEKSA GRADSKOG STADIONA u zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu, po pribavljenom mišljenju Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, broj: 501- 134/2020-XI od 9.11.2020. godine.
Plan se izrađuje na osnovu iskazanih potreba Grada Sremska Mitrovica i stanovnika, a po Zahtevu za izradu Plana detaljne regulacije Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica, broj: 40-18/2020-VI, od 13.10.2020.godine.

  1. GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA SA POPISOM PARCELA U OBUHVATU PLANA
    U obuhvatu Plana je prostor površine od oko 79,73 ha, koji se nalazi u severnoj zoni Sremske Mitrovice u zoni Kazneno popravnog zavoda Sremska Mitrovica, između železničkog koridora Beograd- Šid i Autoputa E-70 ( Državni put IA reda A3), istočno od primarne gradske saobraćajnice – Ulice fruškogorske.
    U obuhvatu Plana se nalaze katastarske parcele.

OPIS GRANICE OBUHVATA PLANA
Granica obuhvata ima deset značajnih, prelomnih tačaka koje je definišu. Granica plana obuhvata parcele u celini osim parcela infrastrukturnih objekata i linijskih sistema čija namena i funkcija ostaje nepromenjena, a obuhvaćeni delovi su značajni za plan u smislu postojećih , obodnih javnih površina i sadržaja ili unutarblokovskih ograničenja i pristupnih puteva.
Tačka 1 se nalazi na severo-zapadnoj granici parcele br.9051/1 (regulacioni pojas Ulice fruškogorske), na granici između katastarskih opština Sremska Mitrovica i Laćarak, u pravcu severne granice parcele br.7411. Granica kreće prema istoku presecajući parcelu br.9151/1 do severozapadne tačke parcele br.7411, ide dalje ka istoku prateći njenu severnu granicu, preseca parcele br.7413/1 (jaruga) i 7414/1 (kanalsko zemljište), nastavlja severnom granicom parcela br.7418 i 7416 i dolazi do tačke 2.
Tačka 2 je krajnja severo-istočna tačka parcele 7416, a u njoj, granica na kratko menja pravac, ide u pravcu juga istočnom granicom parcele 7416, dolazi do granice parcele 7417 i nastavlja u pravcu istoka njenom severnom granicom. U istom pravcu granica preseca parcelu 7422/1 (nekategorisani put) i nastavlja ka severu istočnom granicom parcele 7422/1 sve do račke 3.
Tačka 3 se nalazi na granici između parcela br. 7422/1 i 7423/8, u pravcu severne granice parcele br.7423/11. U tački 3 granica menja pravac i ponovo ide ka istoku presecajući parcelu br. 7423/8, a zatim severnom granicom parcele br.7423/11, u istom pravcu preseca parcelu br. 9052/6 (kanalsko zemljište) i dolazi do tačke 4, krajnje severo-istočne tačke obuhvata Plana.
Tačka 4 se nalazi na granici između parcela br.9052/6 i 7441, u pravcu severne granice parcele br. 7423/11. Od tačke 4 granica menja pravac i ide ka jugu po istočnoj granici parcele 9052/6, nastavlja u istom pravcu istočnom granicom parcele 9052/1 (kanalsko zemljište) i dolazi do tačke 5 , na granici između parcela br. 9052/6 i 7463/2.
U tački 5 , granica na kratko menja pravac, ide u ka jugo-zapadu presecajući parcelu br. 9052/6, dolazi do istočne granice parcele br. 7502(nekategorisani put) i nastavlja po njoj ka jugu sve do tačke 6.
Tačka 6 se nalazi na granici između parcela br. 7502 i 7486/5, u pravcu južne granice parcele br.7506/2. U tački 6 granica menja pravac, kreće ka zapadu presecajući parcelu 7502, a zatim južnom granicom parcela br. 7506/1 , 7506/2 i 7507/3. U krajnjoj zapadnoj tački severne granice parcele br. 7507/3, granica menja pravac, nastavlja zapadnom granicom parcele br. 7507/3 i dolazi do tačke 7.
Tačka 7 se nalazi na granici između parcela br. 7508/5 i 7508/20, u pravcu južne granice parcele br. 77/5. Iz tačke 7 granica ponovo ide ka zapadu presecajući parcele br.7508/5 i 7528/1 (lokalni put), nastavlja južnom granicoma parcela br. 77/5 i 77/3, preseca parcelu br.5942(lokalni put) i dolazi do tačke 8.
Od tačke 8 granica kratko ide ka severu do južne granice parcele br.74, zatim menja pravac, nastavlja u pravcu zapada severnom granicom parcele br.132/1, dolazi do parcele br. 5940/1 (primarna gradska ulica), preseca regulacioni pojas Ulice Fruškogorske, tj. parcelu br. 5940/1 i dolazi do tačke 9.
Od tačke 9 granica obuhvata menja pravac i ide ka severu zapadnom granicom parcele br.5940/1 i dolazi do tačke 10, najisturenije zapadne tačke na granici sa parcelom br.62/1, gde menja pravac.

Od tačke 10 granica na kratko ide ka istoku, a zatim se lomi i vraća na pravac ka severu i dalje po zapadnoj međi parcele br.5940/1, a zatim po zapadnoj međi parcele 9051/1.
Granica dolazi do početne tačke 1 i zatvara obuhvat Plana.

Ilustracija 1 – obuhvat Plana