Saradnja lokalne samouprave i građanskog društva „Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog”

Od strane Ozon
0 komentar

U Gradskoj kući održan je sastanak povodom projekta „Održivi razvoj za sve – platforma  za  lokalni dijalog” u Gradskoj kući, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO „Regionalne inicijative Srema“. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć „Švajcarske razvojne agencije“.

 Projekat predstavlja zajedničku inicijativu lokalnih udruženja građana i jedinica lokalne samouprave. Cilj projekata je da se kroz zajedničke inicijative građanskih udruženja i lokalnih samouprava stvore novi mehanizmi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pružanju usluga građanima na lokalu i za povećanje monitoringa rada lokalnih organa vlasti.

Ovaj monitoring bih pre nazvao nekom vrstom završne konferencije projekta jer je većina projektnih zadataka i aktivnosti već uspešno realizovana, rekao je Petar Samardžić zamenik gradonačelnice.

Cilj je veća inkluzija građanstva, stručne javnosti i predstavnika civilnog sektora u proces donošenja odluka tj. u rad Skupštine grada kao najvišeg gradskog organa. Formirana je „Zelena odbornička grupa” čime je uspostavljen nov mehanizam rada našeg lokalnog parlamenta što će omogućiti dijalog i uticaj javnosti na donošenje odluka kroz mehanizam „zelene stolice” kojom se obezbeđuje učešće predstavnika „Regionalne zelene mreže Srema” kao zvaničnog predstavnika građana i OCD u radu skupštine grada. Ovo je pilot modela ostalim opštinama, kojim se želi istaknuti posvećenost temama zaštite životne sredine od strane izabranih odbornika. Generalno projektom se uspostavlja inovativna platforma kojom se uspostavlja kvalitetniji javni dijalog između građana i lokalne vlasti u oblasti zaštite životne sredine. Samardžić je istakao postignute rezultate među kojima su veća vidljivost i ojačani kapaciteti „zelenih” i OCD od interesa u Sremu, za zagovaranje, učešće – monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine i politika održivog razvoja. Formirana je „Regionalna zelena mreža Srema” kao zvanični socijalni partner i zainteresovane strane pri donošenju politika održivog razvoja lokalne zajednice. Uspostavljeni su  mehanizmi pri Skupština grada Sremska Mitrovica: „Zelena odbornička grupa” i princip „zelene stolice” u radu lokalnih parlamenata na donošenju politika zelenog i održivog razvoja. Podignuta je svest javnosti i otvoren prostor za javnu debatu o zelenim politikama i potrebi učešća građana u donošenju i monitoringu lokalnih odluka o zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Udruženje „Regionalna zelena mreža Srema” osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog i ravnomernog regionalnog razvoja u oblasti infrastrukture, zaštite životne sredine, ruralnog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i prostornog planiranja.

Tamara Milković predsednica „Zelene odborničke grupe” kaže da je ta mreža organizacija civilnog društva osnovana: „U cilju osnaživanja svih organizacija civilnog društva koji se bave ovom tematikom, jačanja njihovih kapaciteta i da se zajedno pokuša pozitivno uticati na stanje životne sredine na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Građanstvo preko mreže i „Zelene odborničke grupe” treba da utiče na donosioce odluka, da to bude neka vrsta sprege između građana i lokalne samouprave. Želimo da učestvujemo u Zelenoj agendi Evropske unije, održivom razvoju i pozivamo građane da putem sajta daju svoje predloge koji će se itekako čuti i doći do donosioca odluka.”

„Regionalna zelena mreža Srema” radi na razvoju koncepta održivog razvoja regiona Srem usklađenog sa lokalnim i republičkim inicijativama, regionalnim projektima i evropskim politikama regionalnog razvoja koje civilni sektor podržava budući da su inovativni bazirani na primenjenim istraživanjima i širokim obrazovnim  aktivnostima.

„Sremska Mitrovica je odličan primer kako saradnja jedinica lokalne samouprave i građanskog društva treba da izgleda. Važno je da se građani pitaju koji prioriteti će se naći u budžetu, na koji će se način rešavati ekološki, socijalni i drugi problemi sa kojima se u svakodnevnom životu susreću. U proteklih 12 meseci postignuti su značajni rezultati, osnovan je mehanizam zelene stolice u Gradskoj skupštini, Aplikacija Građanski aktivator omogućuje građanima da prate zasedanje u skupštini, takođe da iznose svoje ideje i da ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju u svojoj sredini. Nadamo se da će ovaj primer poslužiti kao model i drugim opštinama, ne samo Sremu, nego i šire i da će se građani što bolji što kvalitetnije uključiti u proces donošenja odluka,” prema rečima Biljane Đusić Radmilović, predstavnice kancelarije za saradnju pri ambasadi u Srbiji i donatora na projektu.

Projekat je, polazeći od sopstvenih iskustava i dobre prakse podržala Švajcarska vlada, preko „Helvetas Swiss Intercooperation” i Građanskih inicijativa. Kroz ACT projekat podržali su 16 partnerstava u Srbiji, a sličan mehanizam uspostavljen je uz pomoć drugog švajcarskog projekta i u okviru Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Milan Miličić član nevladine organizacije Regionalna razvojna agencija Srem iz Rume, navodi da je ovo dobar primer uspešne saradnje nevladinog sektora sa Gradom Sremska Mitrovica: „Mislim da je ovaj dobar primer, rukovodili smo time što, na nacionalnom nivou, Skupština Republike Srbije ima Poslaničku zelenu grupu, takođe Skupština AP Vojvodine ima mehanizam „zelene stolice”, tako da Grad Sremska Mitrovica prati trend i mislim da će ovo biti na korist građana i lokalne samouprave ali i civilnog sektora. Osnovni cilj je afirmacija građanskog društva i nevladinog sektora u donošenju odluka i učešće građana u takvim odlukama. Analizirali smo šta građani smatraju da je problem i kako mogu aktivno da učestvuju u odlukama o životnoj sredini, shodno tome uspostavljeno je nekoliko mehanizama.”

Jačanje OCD ostvaruje se u projektu kroz edukaciju i razvoj komunikacionih alata u promovisanju ekoloških principa na lokalnom nivou, kao umrežavanjem OCD u „Regionalnu zelenu mrežu Srema” koja treba da postane zvanična zagovaračka strana u procesima donošenja lokalne politike.

Projekat je sadržao sledeće radne pakete:

RP. 1: Analiza postojećih aktivnosti civilnog sektora u Sremu saradnja sa JLS i aktuelni mehanizmi donošenja lokalnih politika od značaja za zaštite životne sredine i održivi razvoj;

RP. 2: Donošenje obaveznih pravnih dokumenata i legislative za uspostavljanje dijaloga i učešće u procesima donošenja lokalnih politika;

RP. 3: Edukacija i kreiranje javnog prostora za debatu o lokalnim politikama u oblasti zaštite životne sredine;

RP.4: Komunikacija i vidljivost,

RP. 5. Upravljanje projektom.

Vizija projekta: Razvojni regionalni projekti u Sremu se uspešno realizuju jer ih prihvataju građani i organizacije civilnog sektora koji, kroz aktivnosti Udruženja, aktivno učestvuje u svim fazama i segmentima razvojnih projekata i o njihovoj realizaciju su detaljno informisani. Održivost kako u ekonomskom, tako i u socijalnom i sektoru zaštite životne sredine ovih projekata obezbeđena je kroz aktivno učešće građana, lokalnih samouprava i regionalnih institucija.

Projektom želi da se podrži i unapredi učešće građana, predstavnika Organizacija civilnog društva (OCD) u regionu Srema pri procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice.

Možda Vam se svidi i