Počelo bušenje tunela Iriški venac

Od strane Ozon
0 komentar

Bušenje najdužeg tunela u Srbiji, koji će biti dug oko 3,5 kilometra, a koji će biti u okviru Fruškogorskog koridora, počelo je pre nekoliko nedelja, a do sada je izbušeno oko petanest metara.

https://www.instagram.com/reel/CkLbx3iK4EG/?utm_source=ig_web_copy_link

„Mi smo pre ne­ko­li­ko ne­de­lja ot­po­če­li s bu­še­njem tu­ne­la, de­sne tu­nel­ske ce­vi. I do sa­da smo, s ove stra­ne gde se na­la­zi ula­zni por­tal, i sa dru­ge stra­ne, pre­ma Op­šti­ni Irig, gde se na­la­zi iz­la­zni por­tal, na de­snoj ce­vi is­ko­pa­li ne­kih pet­na­e­stak me­ta­ra“, rekao je direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić prilikom obilaska gradilišta.

Antić je objasnio da u ovoj pr­voj fa­zi „ti ko­ra­ci mo­ra­ju da idu lagano, za­to što je ta­kva teh­no­lo­gi­ja po­sla, za­to što je put iz­nad sa­mog ula­za u tu­nel“. „Po­što ima­mo dve tu­nel­ske ce­vi, ima­će­mo če­ti­ri ‘na­pad­ne’ tač­ke na ko­ji­ma oče­ku­je­mo da će di­na­mi­ka bi­ti dva, do dva i po me­tra dnev­no. Ova di­na­mi­ka go­vo­ri da bi, kad bu­du ‘napadnute’ sve če­ti­ri tač­ke bu­še­nja tu­ne­la i ako se na sva­koj na­pre­du­je procenjenim tempom, sa­mo bu­še­nje mo­glo da bu­de za­vr­še­no za dve do dve i po go­di­ne“, ocenio je Antić. 

Ra­do­vi na dvo­cev­nom tu­ne­lu is­pod Fru­ške go­re, a sa­mim tim i na Fru­ško­gor­skom koridoru, zvanično su ot­po­če­li 1. ma­ja 2021. go­di­ne. Tra­sa ove br­ze sa­o­bra­ćaj­ni­ce du­ga je 47,7 ki­lo­me­ta­ra i iz­de­lje­na je na če­ti­ri de­o­ni­ce: pr­va je od pe­tlje s auto-pu­tem E75 do Paragova, dru­ga je od Pa­ra­go­va do po­čet­ka obi­la­zni­ce oko Ru­me, tre­ća od pe­tlje kod Kaća do pe­tlje na auto-pu­tu E75, a če­tvr­ta je sa­ma obi­la­zni­ca oko Ru­me.

Ovim prav­cem pro­đe oko 900 ka­mi­o­na dnev­no i 10.000 vo­zi­la, što ga či­ni jed­nim od najopterećenijih u dr­ža­vi. No­vi ko­ri­dor će za­o­bi­ći Irig sa za­pad­ne stra­ne, a u bli­zi­ni će bi­ti iz­gra­đe­na i na­plat­na sta­ni­ca.  

Osim što će omo­gu­ći­ti ve­zu sa auto-pu­tem Ru­ma – Ša­bac i br­zom sa­o­bra­ćaj­ni­com Ša­bac – Lo­zni­ca, te ti­me i ve­zu za­pad­ne Sr­bi­je i BiH ka se­ve­ru i is­to­ku, Fru­ško­gor­ski ko­ri­dor će izlaziti na sa­da­šnji auto-put Be­o­grad – Su­bo­ti­ca kod ben­zin­ske sta­ni­ce „Mi­nut“, ali i na budući auto-put No­vi Sad – Zre­nja­nin – Be­o­grad, či­ji po­če­tak grad­nje se oče­ku­je kra­jem godine. 

Dnevnik

Možda Vam se svidi i