OBJAVLJEN OGLAS Zakup lokacija radi postavljanja manjih montažnih objekata-kioska

Od strane Ozon
0 komentar

Predmet javnog oglasa je – davanje u zakup lokacija na javnoj površini radi postavljanja manjeg montažnog objekta-kioska. PRAVO UČEŠĆA imaju pravna lica, preduzetnici i druga lica registrovana u skladu sa Zakonom (udruženja i dr.). Podnosioci prijava za zakup lokacija za kioske moraju imati registrovanu delatnost koja odgovara delatnosti koja je Oglasom predviđena za lokaciju za postavljanje kioska za koju se prijavljuju.

JAVNI OGLAS POGLEDAJTE NA SAJTU www.sremskamitrovica.rs OVDE

Izuzetno od prethodnog stava, učesnik na oglasu ne može biti preduzetnik, druga lica registrovana u skladu sa Zakonom, pravno lice, uključujući odgovorno lice pravnog lica ili osnivača pravnog lica koje učestvuje na Oglasu: · koje nije izmirilo svoje obaveze (po osnovu zakupa lokacije odnosno zemljišta, naknade za uređenje građevinskog zemljišta) prema Gradu; · sa kojim je raskinut, odnosno otkazan Ugovor o zakupu zemljišta zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora i to u roku 5 godina od dana raskida, odnosno otkaza. Predmetna lokacija – mesto, daje se u zakup učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos zakupnine mesečno.

Ugovor o zakupu se zaključuje na period do 31.12.2022. godine.

PRIJAVE ZA JAVNO NADMETANjE podnose se u zatvorenoj koverti, za svaku lokaciju – mesto pojedinačno, sa oznakom lokacije i mesta, sa naznakom PRIJAVA ZA OGLAS BR. 463-104/2022-V lično na pisarnici ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu, ul. Svetog Dimitrija br. 13, do 13.07.2022. god.

Blagovremene su prijave koje su predate na pisarnici Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu do dana 13.07.2022. godine do 14.00 časova, odnosno poslate poštom preporučeno do 13.07.2022. godine.

Po obavljenom javnom nadmetanju Komisija u roku od 5 dana, sačinjava predlog Rešenja o davanju lokacije u zakup. Rešenje o davanju u zakup lokacije koje donosi Gradsko veće je konačno i dostavlja se svim učesnicima u javnom nadmetanju.

Možda Vam se svidi i