Kako i pod kojim uslovima do subvencije od 300.000 dinara?

Od strane Ozon
0 komentar

Republika Srbija nudi mogućnost građananima da započnu sopstveni biznis, bilo samostalno, bilo ortački.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi iu dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva: popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe idokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja. 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahteva,sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,fotokopija / očitana lična karta žiranta idrugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Obaveze iz ugovora

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

  • delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,
  • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
  • na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
  • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima dostupne su na sajtu www. nsz.gov.rs

Možda Vam se svidi i