Usvojena strategija razvoja socijalne zaštite grada Sremska Mitrovica u periodu 2021-2025. godine

Od strane Ozon
0 komentar

Na današnjoj sednici Skupštine grada odbornici su usvojili i Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite. Strategija razvoja socijalne zaštite grada Sremska Mitrovica u periodu 2021-2025. godine, koja definiše smernice budućeg razvoja u ovoj oblasti, nastala je kao rezultat zajedničkog rada nemačkog GIZ-a, lokalne samouprave, ustanova u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i nevladinog sektora. 

Izradom ovog dokumenta, stvoreni su uslovi za uspešnu decentralizaciju i podizanje nivoa postojećih i uvođenje novih usluga u oblasti socijalne zaštite, a samim tim i kvalitetniji život građana ovog Grada na ličnom, porodičnom i širem društvenom nivou.

Doslednim sprovođenje Strategije, socijalna sigurnost osetljivih grupa u ovoj lokalnoj zajednici ( stara lica, osobe sa invaliditetom, deca i mladi, žene i marginalizovane grupe – Romi i izbegla i interno raseljena lica) biće dignuta na znatno viši nivo.

Lokalni kapaciteti za realizaciju Strategije razvoja socijalne zaštite, relativno su dobro razvijeni, sa dobro obučenim profesionalcima, u čije kontinuirano stručno usavršavanje se i dalje mora ulagati.

U narednom periodu mora se dodatno stimulisati, još uvek nedovoljno razvijen, privatni sektor u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite.

Samo uspostavljanjem bolje saradnje sa civilnim društvom i međusobnim povezivanjem i umrežavanjem sva tri sektora, unaprediće se kvalitet sistema socijalne zaštite, smanjiti nezaposlenost i siromaštvo, u skladu sa prepoznatim potrebama građana Sremske Mitrovice

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite grada Sremska Mitrovica nastala je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje ”Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ, u partnerstvu s Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
U cilju izrade Strategija razvoja sistema socijalne zaštite grada Sremska Mitrovica, formirana je Radna grupa koju su činili predstavnici/ce lokalne samouprave kao nosioca procesa i predstavnici/ce lokalnih institucija i organizacija koji se bave podrškom licima iz socijalno osetljivih kategorija
Članovi/ice Gradske radne grupe su:
1.Predstavnici grada:

 • Dražen Riđošić – predsednik Radne grupe – Verica Denda – zamenik predsednika
 1. Predstavnici zdravstva:
 • dr Miroslava Ševo – član
 • Nada Lođinović – zamenik člana
 1. Predstavnik prosvete:
 • Negovan Nikolić- član
 • Boban Slamaj -zamenik člana
 1. Socijalna zaštita:
 • Branislav Vukmir -član
 • Jelena Stojinović – zamenik člana
 1. Zapošljavanje:
 • Biljana Jakovljević – član
 • Nataša Radmanović- zamenik člana
 1. Civilni sektor:
 • Tatjana Jovančević – član
 • Radovan Kekić – zamenik člana
 • Slađana Teodorović – član
 • Mirjana Malbašić – zamenik člana

You may also like