Uskoro kod PSC “Pinki” i sportski objekti za smeštaj sportista?

Od strane Ozon
0 komentar

Na održanoj skupštini grada Sremska Mitrovica, doneta je i odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostornog bloka IZMEĐU ULICA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA, KUZMINSKA, ZMAJ JOVINA I SVETOG DIMITRIJA.

“Mi u žargonu ili poslovno govorimo kao sportski centar ili PSC „Pinki“, on se nalazi između navedenih ulica, za taj prostor je urađen plan detaljne regulacije i unutar tog prostornog bloka postoje zone, koje su različitih namena. To su zone stanovanja, porodično, više porodično itd, ali najznačajniji prostor je ta urbanistička celina A, u toj celini nalaze se svi sportski školski sadržaji i to jeste osnovna karakteristika ovog bloka. Stepen realizacije u ovom bloku je visok i mi smo u tom prostoru planirali da pored tih sadržaja  koji su sportski, kao bazen, igrališta, sportski tereni, teniski tereni i drugi univerzalni tereni, treba da imaju sadržaje kao što su, sportski objekti za smeštaj sportista, objekti koji prate osnovne sportske sadržaje i mi smo većinu tih objekata predvideli da budu u javnoj nameni. Iskazala se potreba da se na tom prostoru gradi jedan takav prateći objekat, sportsko školskog karaktera, i treba da promenimo samo deo koji se odnosi na tu konstataciju da su svi objekti u javnoj nameni na zemljištu u javnoj nameni. Grad bi mogao da obezbedi izgradnju nekog od tih objekata kada bi to ponudio na tržištu i to je naš zadatak da za našeg osnivača pokušamo da izmenimo taj plan i obezbedimo mogućnost izgradnje pratećih objekata, sportsko školskog karaktera uz postojeće sadržaje koji se nalaze na tom prostoru.“

Donetom odlukom, izglasanoj na poslednjoj skupštini grada Sremska Mitrovica,  pristupa se izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Arsenija Čarnojevića, Kuzminska, Zmaj Jovina i Svetog Dimitrija, Grad Sremska Mitrovica 

Granica obuhvata Plana je preliminarna. Površina obuhvata plana je oko 8,64 ha.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u zoni šireg gradskog centra. U prostoru obuhvata Plana po odredbama GUP-a, ovde je u većoj meri je prisutno porodično i višeporodično stanovanje, s tim da su uslovi izgradnje, oblikovanja, uređenja i korišćenja prostora strožiji nego u drugim stambenim zonama. U ovoj zoni nisu dozvoljene proizvodne i poslovne delatnosti, izuzev poslovanja koje je kompatibilno centralnim sadržajima i stanovanju.

Kao prateće aktivnosti u zonama stanovanja mogu se javiti snabdevanje stanovnika, zadovoljavanje društvenih potreba dece, omladine i odraslih, zdravstvena i socijalna zaštita, kulturne, sportske i društvene aktivnosti opšteg karaktera, ugostiteljske usluge i obavljanje zanatskih, poslovnih i uslužnih delatnosti kompatibilnih stanovanju.

Manje zelene površine u sklopu uličnih koridora, stanovanja i oko administrativnih objekata potrebno je urediti parkovski, u formi skvera. Javne zelene površine, odnosno zelene površine javnog korišćenja, treba povezati sa ostalim kategorijama zelenila u sistem zelenih površina preko uličnog zelenila i zelenih površina.

Izmene se rade na overenoj katastarsko topografskoj podlozi.

Planirane intervencije u prostoru moraju tretirati sve elemente urbanog prostora u

celini. Mogućnost transformacije namene u druge namene uslovljena je izradom plana detaljne regulacije za konkretan prostor.

Linearni javni urbani prostori su određeni regulacionim linijama, a čine ih ulice različitog saobraćajnog ranga koji predstavljaju ose urbanog identiteta. Rastojanje između regulacionih linija (širina pojasa regulacije) utvrđuje se u zavisnosti od funkcije i ranga gradskih saobraćajnica, odnosno planirane infrastrukture.

Ulični koridori – uslovi za uređenje i izgradnju su: – širina koridora za SNS min. 16,0 m

– širina koridora za PNS min. 12,0 m

– širina jednosmerne saobraćajnice min. 3,0 m

– širina dvosmerne saobraćajnice min. 2 x 2,75 m

– širina biciklističke staze min. 1,0 m

– širina pešačke staze min. 0,8 m

– zelene površine min. 30%

– udaljenost drveća od objekata min. 5,0 m

– udaljenost drveća od ivice kolovoza min. 1,5 m

Primarna i sekundarna mreža saobraćajne i komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektronska komunikaciona mreža, gasna mreža, daljinsko grejanje) postavlja se po pravilu, u pojasu ulične regulacije, odnosno na površinama javne namene, tako što se pojasi regulacije za postavljanje infrastrukturne mreže i javnog zelenila (drvoredi, parkovi, skverovi) utvrđuju planskim dokumentom.

Principi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite prostora

Uređenje prostora u obuhvatu Plana zasniva se na načelima održivog razvoja i racionalnim korišćenjem građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja, a sve u cilju kontinuiranog planiranja uređenja stambenih naselja grada Sremska Mitrovica.

Vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

Opšti cilj izrade izmena postojećeg Plana je izmena površina u javnoj i ostaloj nameni i pravila uređenja i građenja za centralnu urbanističku celinu A. Ovim planom se u okviru područja obuhvata određuju i razgraničavaju javne površine od površina drugih namena, određuje namena i način korišćenja zemljišta i objekata, mreža komunalnog sistema i instalacija, tehnička i nivelaciona rešenja i pravila regulacije i parcelacije.

Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja sa strukturom osnovnih namena prostora i korišćenja zemljišta

Izmene i dopune Plan detaljne regulacije u delu centralne urbanističke celine A u površini od 8,64 ha izrađuje se na osnovu potreba Grada Sremska Mitrovica u smislu :

 zadovoljavanja potreba za odgovarajućim građevinskim parcelama u ostaloj nameni za izgradnjusportskih objekata,

 zainteresovanosti potencijalnih individualnih investitora – stanovnika Grada za ulaganje u izgradnju sportskih objekata u zoni koja je namenom za to određena,

 potrebe za izgradnjom, regulisanjem i unapređenjem unutarblokovske saobraćajne mreže i povećanjem kapaciteta površina za kretanje vozila i mirujući saobraćaj – parking mesta unutar bloka,

 potrebe za razgraničenjem javnog od ostalog građevinskog zemljišta i stvaranja pravnog osnova za pribavljanje zemljišta za potrebe izgradnje objekata u javnoj i ostaloj nameni i

 stvaranje uslova za proširenje javnih zelenih površina.

Razlog za izradu ovih izmena i dopuna Plana je stvaranje uslova za uređenje i građenje u obuhvaćenom prostoru preraspodelom javnih i ostalih površina, a sa ciljem racionalnijeg korišćenja prostora i privođenja nameni zemljišta unutar bloka A. Sve već osnovnim Planom definisane namene i funkcije objekata se zadržavaju i nisu predmet izmena i dopuna.

Donošenjem izmena i dopuna Plana stvorili bi se uslovi za izgradnju sportskih objekata, neophodne infrastrukture, pre svega saobraćajnica i mirujućeg saobraćaja i uređenje javnih zelenih površina.

Izradom izmena i dopuna urbanističkog Plana kojim se regulišu imovinsko-pravni odnosi, odnosno omogućava racionalnija podela zemljišta u javnoj i ostaloj nameni kako bi razvoj planskog područja mogao biti maksimalno ubrzan.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrvica i drugih izvora sredstava.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Rok za izradu plana je 90 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Možda Vam se svidi i