Sremska Mitrovica: Skupština Grada 31 marta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U sredu, 31. marta, sa početkom u 10:00 časova održaće se sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

D N EV N I R E D

1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE PROŠIRENjA GROBLjA U NASELjENOM MESTU ŠIŠATOVAC U K.O.LEŽIMIR,

2. PREDLOG PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

3. PREDLOG PROGRAMA KOMASACIJE ZA K.O.DIVOŠ,

4. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU KOMASACIJE U K.O. DIVOŠ,

5. PREDLOG ODLUKE O NAČELIMA KOMASACIJE U K.O.DIVOŠ,

6. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLjANjU SPOMEN PLOČE PALIM VOJNICIMA

KRALjEVINE JUGOSLAVIJE U APRILSKOM RATU,

7. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLjANjU SPOMEN BISTE ADOLFU SVATOPLUKU

OSVALDU,

8. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA

2020.GODINU,

9. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKIH UPRAVA ZA 2020.GODINU I TO:

– GU ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU,

– GU ZA BUDžET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,

– GU ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE,

– GU ZA OBRAZOVANjE,

– GU ZA POLjOPRIVREDU,

– GU ZA KULTURU I SPORT,

– GU ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANjE I IZGRADNjU OBJEKATA,

– GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,

10. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020.GODINU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE,SPORTA I TURIZMA,

You may also like