Skupština: Odluka o postavljanju spomen ploče palim vojnicima Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Odbornici Skupštine grada Sremske Mitrovicd, odlučivaće 31. marta o postavljanju spomen-ploče  palim vojnicima Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu.

Plan je da se spomen ploča palim vojnicima Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu, postavi na parceli br. 3801/14 k.o. Sremska Mitrovica (mali park lociran uz samu kružnu raskrsnicu u okviru naselja „Stari most“).

Sredstva za izradu i postavljanje spomen-ploče biće obezbeđena od strane podnosioca inicijative, Steve Lapčevića.

Idejno rešenje će utvrditi Odbor za sprovođenje odluke u skladu sa Odlukom o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica koga će obrazovati Skupština Grada Sremska Mitrovica posebnim rešenjem.

Lapčević Stevo iz Sremske Mitrovice je Gradskoj upravi za kulturu i sport podneo Inicijativu za postavljanje spomen ploče palim vojnicima Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu. U Inicijativi je naveo da će ove godine biti tačno osam decenija od kako je počeo „Aprilski rat“, čime je na teritoriji Kraljevine Jugoslavije zvanično započeo Drugi svetski rat, da su na prostoru Sremske Mitrovice najdramatičniji dani tokom „Aprilskog rata“ bili između 10. i 13. aprila kada je „Mitrovački odred“ sastavljen iz dobrovoljačko vojno-policijskih snaga dobio zadatak da štiti prilaze gradu iz pravca Rumske i Laćaračke malte kod pontonskog mosta, gde je došlo do većih sudara jugoslovenske i vojske Trećeg Rajha potpomognute ustaškim jedinicama Mačekove „Hrvatske seljačke zaštite“. Dalje navodi da su, prema jugoslovenskim i nemačkim izveštajima i kasnijim svedočenjima, vojnici Kraljevine Jugoslavije pružili dostojan otpor čiji je rezultat bio usporavanje nemačkih jedinica, kao i pogibija jugoslovenskih vojnika. S` obzirom da se nakon drugog svetskog rata palim vojnicima Kraljevine Jugoslavije niko nije odužio, podnosilac inicijative smatra da bi ovim vojnicima trebalo odati počast postavljanjem spomen ploče u blizini kružnog toka u naselju „29. novembar“, odmah uz tartan stazu na travnatoj površini, u neposrednoj bliini restorana „Posejdon“, a pre stepeništa i staze koji vode ka kružnom toku.

Gradska uprava za kulturu i sport je u skladu sa članom 7 Odluke o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ br. 7/2018) formirala radni tim koji je pribavio stručna mišljenja Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, a u kojima je dato mišljenje da Grad Sremska Mitrovica nije nadležan za davanje saglasnosti za postavljanje predmetne spomen-ploča iz razloga što predložena lokacija ne predstavlja javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, nego javnu svojinu AP Vojvodine, korisnik JVP „Vode Vojvodine“, te su predložili da ukoliko je podnosilac inicijative saglasan da se spomen ploča postavi na parceli br. 3801/14 k.o. Sremska Mitrovica (mali park lociran uz samu kružnu raskrsnicu u okviru naselja „Stari most“) i da se izgled prilagodi savremenim arhitektonskim rešenjima.

Gradska uprava za kulturu i sport je o dobijenim mišljenjima obavestila podnosioca inicijative, koji se saglasio sa predloženim rešenjem.

Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj je dana 08.03.2021. godine dala Saglasnost na procenu finansijskih efekata u kome je navela da donošenje predmetne Odluke nema uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.

Možda Vam se svidi i