Nova fiskalizacije od 1. januara. Na računima QR kod

Od strane Ozon
0 komentar

U Srbiji novi model fiskalizacije počinje sa primenom 1. januara 2022. godine, a od tog datuma će se izdavati i novi fiskalni račun.

Od ovog datuma će svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza odnositi i na privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Od početka sledeće godine koristiće se i novi fiskalni račun, a u sklopu novog sistema, koji Srbija dobija 15 godina nakon poslednjih promena u oblasti fiskalizacije. Na prvi pogled račun će biti sadržajniji nego postojeći, ali je u suštini put koji bi trebalo da uvede red u ovoj oblasti i obezbedi bolju kontrolu poreskih obveznika.

FOTO: PRINTSCREEN

Po Novom zakonu o elektronskoj fiskalizaciji fiskalni račun će morati da prikazuje:

Vrstu računa

Tip transakcije

Naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora

Poreski identifikacijski broj – PIB obaveznika fiskalizacije

Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice

Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge

Specifikaciju poreskih stopa

Iznos poreza po poreskim stopama

Ukupan iznos poreza

Vrednost prometa po poreskim stopama

Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.

Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka

Jedinstveni redni broj

Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije

Dvodimenzionalni QR kod

Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Možda Vam se svidi i