Konkurs za Tužioce u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Državno veće Tužilaca je donelo odluku o izboru javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, piše u Službenom glasniku.

Pored Tužilaštva za organizovani kriminal i Viših Javnih Tužilaštva u većem broju srpskih gradova, biraju se i tužioci u Sremskoj Mitrovici za područje Sremskog regiona.

Vrši se izbor Tužilaca u Osnovnom Javnom Tužilaštvu kao i u Višem Javnom Tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Državno veće Tužilaca poziva zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu da podnesu prijavu. U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv javnog tužilaštva za koji se prijava podnosi. U prijavi na oglas potrebno je da svi kandidati dostave potpunu ličnu i radnu biografiju, na formularu koji je objavljen na internet prezentaciji Veća.

Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju i sledeću konkursnu dokumentaciju:

Overenu kopiju diplome o završenom akreditovanom Pravnom fakultetu sa nazivom „diplomirani pravnik”,

Overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

Izveštaj iz kaznene evidencije,

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,

Izjavu podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu,

Potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita,

Ličnu i radnu biografiju sa navođenjem podataka o završenim specijalističkim akademskim, master akademskim, magistarskim ili doktorskim studijama;

Podatke o objavljenim stručnim i naučnim radovima iz oblasti pravne struke i nauke;

Podatke o poznavanju jezika nacionalnih manjina;

Opciono podatke o nacionalnoj pripadnosti ukoliko konkuriše za neko od javnih tužilaštava gde se primenjuje član 60. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, kao i druge podatke od značaja za odlučivanje.

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju i program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva. Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Neblagovremene i nepotpune prijave komisija odbacuje zaključkom. Prijave se podnose Državnom veću tužilaca, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: „Oglas za izbor javnih tužilaca”.

You may also like