Skupština grada Sremske Mitrovice, na današnjoj sednici usvojila je Odluke a koje su razmatrane od  predloge i odluks iz 19 tačaka dnevnog reda.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i odluka o izgradnj plana detaljne regulacije turističke zone u Bešenovačkom prnjavoru.

Prema kom se “utvrđuju prioritetne aktivnost i mere za postizanje ravnomernog prostornog razvoja”, što se odnosi na podizanje nivoa kvaliteta života, izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture i objekata javnih službi, preko aktiviranja postojećih i izgradnje novih radnih zona, turističkih lokacija, do unapređivanja kvaliteta života na selu.

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata plana se nalazi u k.o. Bešenovački Prnjavor. 

Granica obuhvata plana obuhvata prostor gređevinskog područja naselja Bešenovački Prnjavor, deo vikend zone Bešenovački Prnjavor, prostor bivšeg površinskog kopa “Beli kamen“ sa neposrednim okruženjem. 

U obuhvatu Plana se nalazi veštački stvoreno neplodno zemljište – površinski kop, vodena akumulacija (veštački stvoreno) i prostor poljoprivrednog zemljišta ograničeno postojećim nekategorisanim putevima. Ukupna površina obuhvata plana iznosi oko 148,70ha. 

Prostor obuhvata se nalazi na jugoistočnom delu atara Bešenovački Prnjavor, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Prostor koji obuhvata će se ovim planom urediti kao polifunkcionalan sa pretežnom namenom – turizam, sport i rekreacija, stanovanje ruralnog karaktera, stanovanje privremenog karaktera i kompatibilne namene.

Prostor obuhvata se nalazi u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka “Fruška gora“.

Pristup parcelama je sa postojećih nekategorisanih puteva iz pravca naselja Bešenovo Prnjavor.

Osnovni koncept razvoja prostora obuhvata plana je formiranje turističke i sportsko- rekreativne zone u Bešenovačkom Prnjavoru. Zona obuhvata naselje Bešenovo Prnjavor, južni deo vikend zone Bešenovački Prnjavor i površinski kop “Beli kamen “.

Planirano je da se planovi sa detaljnom urbanističkom razradom izrađuju za sve turističke lokalitete.

Uređenje površinskog kopa sa vodenom akumulacijom je u skladu sa planom jer se planskim postavkama rešava revitalizacija postojećeg površinskog kopa u novu namenu. Razvojem ovakvog koncepta, u skladu sa zaštitom životne sredine podstiče se inventivnost u procesu planskog razvoja područja.

Plan detaljne regulacije izrađuje se na overenom katstarsko-topografskom planu, a pribavlja se i odgovarajuća kopija plana i izvod iz lista nepokretnosti.

Principi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite prostora

Uređenje prostora u obuhvatu Plana zasniva se na načelima održivog razvoja i racionalnim korišćenjem zemljišta, uspostavljanje aktivnosti za rekultivaciju površinskog kopa i maksimalno moguće uklapanje revitalizovanog prostora u prirodno okruženje. Formiranjem kompleksa u prirodi u funkciji turizma, sporta i rekreacije, ruralnog stanovanja i vikend stanovanja je u cilju kontinuiranog planiranja, uspostavljanje novog ekološkog sistema i usklađivanja potreba prostora bliskog Nacionalnom parku.

Vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

Cilj donošenja plana je uređenje prostora u novu multifunkcionalnu zonu sa naglaskom na turističku i sportsko-rekreativnu namenu sa vodenom površinom, u skladu sa projektom rekultivacije (pre svega biološke) površinskog kopa laporca. Uređenjem prostora stvoriće se planski osnov za izgradnju turističkih i sportsko-rekreativnih objekata, objekata stanovanja u naselju i periodičnog stanovanja u vikend zoni i mreže infrastrukture.

Donošenjem urbanističkog plana stvorili bi se uslovi za pretvaranje devastiranog zemljišta površinskog kopa (veštački stvorenog neplodnog zemljišta) u građevinsko zemljište na kom bi se rekultivisao i uređivao prostor i gradili objekti visokogradnje u skladu sa namenom, odredilo vodno zemljište i odredili uslovi i pravila za postavljanje privremenih objekata – mobilijara za odmor i rekreaciju. U zoni naselja i vikend zone uspostavlja se mogućnost izgradnje objekata u funkciji turizma.

Preostali prostor obuhvata plana definisao bi se za formiranje posebne zone zaštitnog zelenila koji bi činio tupfer zonu prema neposrednom okruženju.

Podela prostora u obuhvatu plana opredelila bi urbanističke zone prema posebnim namena u cilju unapređenja razvoja turizma na ovom području Grada Sremska Mitrovica i unapređenje prirodnih uslova prostora.

Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštiteplanskog područja sa strukturom osnovnih namena prostora i korišćenja zemljišta

Konceptualni okvir planiranja dat je u planskim postavkama PP teritorije Grada Sremska Mitrovica u okviru planiranog prostornog razvoja turističkih i sportsko rekreativnih zona sa ciljem racionalnog korišćenja prostora uz izradu urbanističkih planovi sa detaljnom razradom.

Koncept prostorne organizacije prostora obuhvata Plana kao turističe zone Grada planira se u skladu sa smernicama datim Prostornim planom predela posebne namene

Fruška gora

Iskazanim novim potrebama i tendencijama razvoja u prostoru i inicijativama za gradnju novih sadržaja u skladu sa određenim namenama po zonama.

Planira se optimalno rešenje prostorne organizacije koja zadovoljava potrebe zainteresovanih aktera i korisnika prostora sa mogućnošću fazne realizacije, tako da svaka faza može funkcionisati do izgradnje ostalih faza i povezivanja u jedinstveni kompleks.

Planirane urbane aktivnosti usklađene su prirodnim i stvorenim uslovima na terenu i nivoom zaštite prostora NP.

Prostor obuhvata Plana se planira kao polifunkcionalan, a planirani su stambeni objekti, objekti za periodično stanovanje (sve u funciji turizma) turističko – ugostiteljski sadržaji (smeštajni objekti, restoran), sportsko – rekreativni sadržaji (prostor za rekeraciju na vodi – plaža, biciklistička i šetačka staza i sl.).

U ovoj zoni predviđa se grupisanje turističkih sadržaja kao i pratećih sadržaja turizmu u cilju stvaranja prepoznatljive ambijentalne celine i pružanja aktivnijih sadržaja turistima sa celog prostora. Predlaže se postepeno formiranje većih centara okupljanja, zajedničkih otvorenih prostora kao i grupacije objekata sa uslužnim sadržajima. Oko centralnog objekta zone formiraju se zasebne smeštajne jedinice. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), sport i rekreacija, administracija, zdravstvo, trgovina na malo, otvorene zelene površine, etno klub, biciklistički klub, dečiji klub, lovački klub, sportski klubovi, izložbe narodnog graditeljstva i zanatstva – stalne postavke na otvorenom.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrvica i drugih izvora sredstava.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 210 dana, odnosno 90 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Nacrt Plana detaljne regulacije, pre podnošenja organu nadležnom za njegovo donošenje, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvidu trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Izlaganje predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu, pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja predloga Plana, način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predlog Plana detaljne regulacije, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.

Sastavni deo ove odluke je Rešenje da se za Plan detaljne regulacije turističke zone u Bešenovačkom Prnjavoru, Grad Sremska Mitrovica izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu, doneto od strane Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica, po pribavljenom mišljenju Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine broj 501-206/2021-X od 20.09.2021.god.

Možda Vam se svidi i