Odbornici Skupštine grada održali su danas sednicu,, a dnevni red obuhvatio je 19 tačke. Raspravljalo se o komunalnim temama, planovima regulacije, otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, poslovanju javnih preduzeća i ustanova, kao i kadrovskim rešenjima u nekoliko nadzornih, upravnih i školskih odbora.

Doneta je i odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada i otuđenju objekta – porodična stambena zgrada u Bosutu iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica.

Iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica nepokretnost – porodična stambena zgrada, u Bosutu, Ul.10.marta br.229, površine 29m2, izgrađena na katastarskoj parceli broj 439, zemljište u građevinskom području, ukupne površine 508m2 koju čini: zemljište pod zgradom – objektom površine 29m2, zemljište uz zgradu – objekat površine 479m2, sve upisano u listu nepokretnosti broj 184 KO Bosut, sticaocu Jović Vladimiru iz Bosuta, po izlicitiranoj ceni na javnom nadmetanju u iznosu od 1.384.320,00 (miliontristoosamdesetčetirihiljadetristodvadeset) dinara ukupno.

O otuđenju nepokretnosti  zaključiće se poseban Ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Rešenja.

Ukoliko Sticalac u ovom roku ne zaključi Ugovor sa Gradom Sremska Mitrovica, gubi pravo na povrat depozita, a Skupština Grada Sremska Mitrovica će poništiti ovo rešenje.

Uplaćeni depozit u iznosu od 54.864,00 dinara uračunava se u cenu, a preostali iznos od 1.329.456,00 dinara sticalac je dužan da uplati prilikom zaključenja i overe ugovora kod

javnog beležnika.

Ovlašćen je Gradonačelnik Grada Sremska Mitrovica da u ime Grada Sremska Mitrovica

zaključi Ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica.

O b r az l o ž enje

Gradonačelnik grada Sremska Mitrovica uputio je 01.07.2019. godine inicijativu za pokretanje postupka otuđenja objekta – porodična stambena zgrada u Bosutu iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, nadležnoj Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove i imovinu. Objekat se nalazi na parceli broj 439 upisana u list nepokretnosti br. 184 KO Bosut u ulici 10.marta br.229 u Bosutu. Inicijativu gradonačelniku uputio je Jevtić Ljubiša iz Bosuta, broj predmeta 46-57/2019- V.

Dana 26.04.2021, gradonačelnik grada upućuje novu inicijativu za istu nepokretnost, upućenu od strane Jović Vladimira iz Bosuta, broj predmeta 46-47/2021- V.

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu postupajući u predmetima, pribavila je od RGZ-a izvod iz lista nepokretnosti, kopiju plana i iskaz identifikacije za predmetnu parcelu iz kojih je utvrdila da je Grad Sremska Mitrovica nosilac prava javne svojine sa obimom udela 1/1 na predmetnoj nepokretnosti, i to na:

– porodičnoj stambenoj zgradi u Bosutu, ulica 10.marta br.229, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 439 upisanoj u listu nepokretnosti broj 184 KO Bosut, zemljište u građevinskom području, u ukupnoj površini od 508m2 koju čini zemljištu pod zgradom – objektom površine 29m2, zemljište uz zgradu – objekat površine 479m2 .

Pribavljeno je i obaveštenje od Agencije za restituciju u skladu sa odredbom čl. 62 Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Sl Glasnik RS“ br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15 – odluka US) da je uvidom u elektronsku bazu podataka Agencije utvrđeno da za predmetnu nepokretnost nije podnet zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Poreska uprava, Regionalno odeljenje Novi Sad, Filijala Sremska Mitrovica je dana 21.06.2021. godine pod brojem 234-464-08-00170/2021 dostavila procenu tržišne vrednosti koja iznosi 540,00 din/m2.

Gradsko pravobranilaštvo Grada Sremska Mitrovica je u svom mišljenju od 25.06.2021. godine zavedenim pod br. M-46/21 navodi da nema smetnji za pokretanje postupka raspolaganja otuđenjem predmetne nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica uz naknadu.

Članom 27 st. 10 Zakona o javnoj svojini, propisano je da o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje organ jedinice lokalne samouprave određen u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. U st. 11 istog člana propisano je da autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, može odlukom bliže urediti način, uslove i postupak pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima koje su u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno na kojima ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i način, uslove i postupak pribavljanja, raspolaganja i upravljanja drugim imovinskim pravima u vezi sa kojima ima odgovarajuća prava, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Članom 29. Stav 1 Zakona o javnoj svojini propisano je da se nepokretne stvari pribavljaju u javnu svojinu i otuđuju iz javne svojine, polazeći od tržišne vrednosti nepokretnosti, koju je procenio poreski, odnosno drugi nadležni organ, u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda, ako zakonom nije drukčije određeno.

Članom 41 tačka 20 Statuta Grada Sremska Mitrovica, propisano je da je da pored nadležnosti taksativno navedenih u prethodnim tačkama Skupština „obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim važećim propisima“.

Članom 21 st. 1 Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, propisano je da po okončanom postupku javnog nadmetanja, prikupljanja pisanih ponuda ili neposredne pogodbe, Komisija iz čl. 20 ove Odluke, koja o toku postupka vodi zapisnik, dostavlja zapisnik sa predlogom odluke Skupštini grada, koja donosi konačnu odluku o pribavljanju odnosno otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada. U stavu 2. propisano je da na osnovu konačnog akta Skupštine grada, ugovor o pribavljanju i otuđenju stvari u javnoj svojini Grada, u ime Grada zaključuje Gradonačelnik, odnosno lice koje on pisanim putem ovlasti.

Skupština grada Sremska Mitrovica je donela Zaključak o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, javnim nadmetanjem broj 023-69/2021-I od 08.07.2021. godine.

Skupština grada Sremska Mitrovica je donela Rešenje broj 02-58/2021-I od 08.07.2021. godine, kojim je obrazovana Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi otuđenja predmetne nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica.

Oglas je objavljen 28.07.2021. godine u dnevnom listu “Informer“, u listu „Sremske novine“, na oglasnoj tabli Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica i na zvaničnoj web strani Grada Sremska Mitrovica.

Komisija je održala sednicu 27.08.2021. godine na kojoj je sprovela postupak javnog nadmetanja, isti zapisnički konstatovala i dala predlog Skupštini Grada Sremska Mitrovica da donese Rešenje kao u dispozitivu s obzirom da je najveću kupoprodajnu cenu na javnom nadmetanju u iznosu od 1.384.320,00 (miliontristoosamdesetčetirihiljadetristodvadeset) dinara, izlicitirao učesnik licitacije Jović Vladimir iz Bosuta.

Možda Vam se svidi i