U petak pred Skupštinom odluke o Gradskim upravama

Od strane Ozon
0 komentar

Na petoj po redu zakazanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, koja je zakazana za petak 27. novembra, jedna od tačaka dnevnog reda biće donošenje odluke kojom se obrazuju gradske uprave za pojedine oblasti grada Sremska Mitrovica, utvrđuje se njihov broj, naziv i delokrug poslova i uređuju druga pitanja od značaja za njihov rad.

Pred odbornicima će se na ovoj sednici naći pitanja obrazovanja Gradskih uprava, kao što su: Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu; Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata; Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj, Gradska uprava za kulturu i sport; Gradska uprava za obrazovanje; Gradska uprava za socijalnu zaštitu zaštitu i zaštitu životne sredine; Gradska uprava za poljoprivredu; Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove.

Gradske uprave se obrazuju radi pripreme nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, njihovog sprovođenja, obavljanja upravnih i stručnih poslova u vezi sa izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno Gradu i radi obavljanja stručnih i drugih poslova koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće.

Gradske uprave u svom radu postupaju prema pravilima struke, nepristrasno, politički neutralno i dužne su da svakom omoguće jednaku pravnu zaštitu, te da građanima omoguće nesmetano, brzo i efikasno ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa, daju potrebne podatke i obaveštenja, pružaju pravnu pomoć, sarađuju sa njima i poštuju njihovu ličnost i dostojanstvo.

Rad gradskih uprava je javan.

Možda Vam se svidi i