Još jedan konkurs Uprave za kulturu i sport

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, raspisala je Konkurs za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti kulture i sporta.

Konkurs se, kako se navodi u tekstu istog, raspisan radi dodele budžetskih sredstava uspešnim pojedincima, a koja predstavljaju nagradu i podsticaj za dalji rad, individualni razvoj i afirmaciju njihovih kulturnih dostignuća odnosno sportskih uspeha.

Bespovratna finansijska sredstva su predviđena Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu u iznosu od 1.350.000 dinara.

KO MOŽE KONKURISATI
Budžetska sredstva se mogu dodeliti:

  • uspešnim pojedincima iz oblasti kulture koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Sremska Mitrovica, i
  • uspešnim pojedincima iz oblasti sporta koji su državljani Republike Srbije, a svoje rezultate su ostvarili kao članovi sportskog udruženja koje ima sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
    Pored ovih uslova podnosilac zahteva mora ispunjavati i jedan od sledećih kriterijuma:
  • da postiže zapažene rezultate i da je nosilac raznih priznanja i nagrada u svojim sportskim aktivnostima odnosno u svom delovanju u oblasti kulture,
  • da daje doprinos kvalitetu i afirmaciji kulturnog i sportskog života grada,
  • da predstavlja svoj grad u svim oblastima kulture odnosno sporta na svim nivoima takmičenja: gradskom, regionalnom, pokrajinskom, republičkom, međunarodnom,
  • da će koristiti sredstva za nabavku neophodne stručne literature, materijala i opreme koja se koristi u radu uspešnog pojedinca,
  • da predlaže i realizuje kvalitetne programske i druge aktivnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• zahtev,
• kratku biografiju (sa adresom stanovanja i kontakt telefonom) uz navođenje do sada postignutih rezultata u sportu/kulturi,
• fotokopiju lične karte (podnosioca prijave ili roditelja/staratelja, ako podnosilac nema ličnu kartu),
• dokumentaciju kojom se dokazuju gore navedeni kriterijumi (fotokopija diplome i sl.),
• preporuku sportskog udruženja čiji je član podnosilac zahteva ukoliko se zahtev odnosi na dodelu sredstava uspešim pojedincima iz oblasti sporta.
Gradska uprava će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o državljanstvu, ukoliko se podnosilac zahteva drugačije ne izjasni.

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju na osnovu zahteva i dokumentacije iz koje se mogu vrednovati navedeni kriterijumi.

Zahtev i uz njega podnetu dokumentaciju razmatra Komisija u roku od 30 (trideset) dana od dana podonošenja Zahteva. Komisiju obrazuje načelnik gradske uprave posebnim rešenjem. Nakon razmatranja podnetog zahteva, Komisija utvrđuje predlog za dodelu sredstava i dostavlja ga načelniku.

O dodeli i visini budžetskih sredstava odlučuje načelnik rešenjem, a na obrazložen predlog Komisije. Na rešenje načelnika, kojim se dodeljuju sredstva uspešnom pojedincu, učesnik konkursa ima pravo prigovora načelniku u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rešenja.

Na rešenje načelnika kojim je odlučeno po prigovoru učesnik konkursa može izjaviti žalbu Gradskom veću u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Rešenje Gradskog veća po prigovoru je konačno.

Ako podnosilac prijave ne ispunjava propisane uslove, na predlog Komisije, načelnik donosi Rešenje kojim se odbija zahtev za dodelu budžetskih sredstava, i podnosilac prijave ima pravo prigovora načelniku u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Rešenja.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU U KOVERTI NA SLEDEĆU ADRESU:

GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
ulica Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti kulture i sporta“ lično na šalteru uslužnog centra broj 3 ili broj 4 ili putem pošte.

KONKURS JE OTVOREN DO UTROŠKA SREDSTAVA.

You May Also Like