Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na infektivnom odeljenju – Odeljenje za
infektivne bolesti – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme, do povratka odsutne radnice sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odeljenja, glavna sestra odeljenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odeljenja, glavnoj sestri odeljenja. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim
radnim vremenom.
– izvršilaca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, Završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit .

Opis posla: radi na prijemu i smeštaju bolesnika na intenzivnu negu, učestvuje u pripremi za urgentne dijagnostičke metode, priprema pacijente za USG, RTG, EEG, EКG i ostala snimanja, asistira prilikom konzilijarnih pregleda, učestvuje u vizitama, radi administrativne poslove – izdavanje uputnica, uzimanje materijala. Radi na održavanju higijene pacijenata, a pogotovo komatoznih i delirantnih. Vrši negu, masažu, ishranu, oblačenje i presvlačenje pacijenata. Vrši permanentnu edukaciju pacijenata i rodbine o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, vodi dijetetske liste, vrši nadzor nad kućnim redom, vodi računa o ispravnosti instalacija, aparata i signalizacije. Pored toga trebuje lekove i evidentira ih, brine o sterilizaciji instumenata i materijala i vodi računa o inventaru u intenzivnoj jedinici, stara se i brine o pravilnoj pripremi bolesnika za razne medicinske intervencije i analize. Neprekidno je prisutna u prostorijama pri odseku, a u kojima se pruža zdravstvena usluga intenzivne nege. Radi i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima po nalogu
neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri i načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 13. do 20. avgusta, a više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i