Dragan Budošan zastupnik SREM GASA

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA – Dragan Budošan, diplomirani inženjer rudarstva iz Sremske Mitrovice, imenovan je danas za zastupnika Javnog preduzeća “Srem gas”, bez ograničenog ovlašćenja. 

Dragan Budošan iz Sremske Mitrovice za ostalog zastupnika JP „Srem-gas“, bez ograničenja ovlašćenja, izabran je s obzirom da je trenutno vršilac dužnosti direktora JP „Srem-gas“ sprečen da obavlja ovu dužnost pošto se nalazi na porodiljskom odsustvu.

Na osnovu člana 32. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014 i dr.zakon, br. 5/2015, br. 44/2018, br. 95/2018, i br. 99/2019 ) i člana 41. stav 1. tačka 20. Statuta grada Sremske Mitrovice („Sl.list grada Sremska Mitrovica“, broj 3/2019 i 5/2019) Skupština grada Sremska Mitrovica, na sednici koja je danas održana donela je

O DL U K U

O IMENOVANjU OSTALOG ZASTUPNIKA JAVNOG PREDUZEĆA „SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA

DRAGAN BUDOŠAN diplomirani inženjer rudarstva iz Sremske Mitrovice, imenuje se za ostalog zastupnika Javnog preduzeća „Srem-gas“, bez ograničenja ovlašćenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu grada Sremska Mitrovica“.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 32. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014 i dr. Zakon, br. 5/2015, br. 44/2018, br. 95/2018, i br. 99/2019) u kojem je propisano da „Osim zakonskih zastupnika, zastupnici društva u smislu ovog zakona su i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji“.

You may also like