Više slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje za dermatovenerologiju – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda u ambulanti i na odeljenju. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine u ambulanti i uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove u ambulanti. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima u ambulanti za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru u službi, šefu i načelniku Sektora. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šanje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik,šef odelenja,glavna sestra i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je šefu odelenja, glavnoj sestri i načelniku sektora.

2.Medicinska sestra tehničar na neonatologiji – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja. Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije,daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti, pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Priprema materijal potreban za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odelenja, šefa i načelnik službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku službe, šefu odeljenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru u službi i načelniku Službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja medicinska škola laboratorijskog smera, položen stručni ispit, licenca

Opis poslova: vrši vađenje krvi, preanalitičku pripremu uzoraka, biohemijske i hemopatološke analize samostalno i pod nadzorom načelnika.Radi nesmetanog funkcionisanja aparata za analizu vrši redovno čišćenje i održavanje istih. Vodi dnevnik rada izrađuje izveštaje i analize o svom poslu u laboratoriji. Radi i laboratorijske analize koje mu poveri glavni laborant, načelnik ili biohemičar. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu glavnog laboranta, biohemičara, načelnika službe kojima odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba pedijatrije – Sektor kličkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad

6.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar. Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove – svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj.odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

7.Radnik obezbeđenja bez oružja – Odeljenje zaštite – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine ili Srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine,da nije pod istragom, da nije kažnjavan, licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, 6 meseci radnog iskustva.

Opis poslova: održavanje reda i mira u krugu bolnice kontrolom ulaska i izlaska zaposlenih građana,bolesnika i vozila. Obilazak i kontrola objekata Opšte bolnice u toku 24 časa. Vođenje evidencije o svim zapažanjima, uočenim nepravilnostima i opasnostima obaveštavanje nadležnih lica u slučaju da su neposredno ugroženi objekti. Daje informacije strankama, otvara glavne kapije za prolaz lica i vozila u slučajevima predviđenih Pravilnikom. Otključava kapiju pred početak rada i zaključava ih po posebnom naređenju od strane ovlašćenih lica. Obavlja telefonske razgovore i kroz druge vidove kontaktira sa organima MUP-a, vatrogasnim jedinicama u navedenim i izuzetno hitnim slučajevima.Izvršava radne zadatke u skladu sa zakonskim propisima i dnevnim operativnim planom rada. Operativnim dnevnim Planom rada pismeno su utvrđene obaveze u vezi sa primopredajom radne smene, evidencijama (dnevnih događaja, registar ključeva, registar pretresa,blok propusnica, registar primopredaje oružja, evidencija putnih naloga (motornih vozi-la). Zaključivanje i otključavanje kapija.Izdavanje propusnica,obilasci objekata, saradnje sa radnicima telekomunikacionog sistema,kontrola motornih voila, obezbeđenje prenosa novca, održavanje oružja. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 06. do 13. septembra, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i