Sremska Mitrovica – Ministarstvo privrede oglasilo je danas privatizaciju Vodoprivrednog privrednog društva Regulacije DOO iz Sremske Mitrovice, metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi 100% procenjene vrednosti kapitala koji se nudi na prodaju sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine, odnosno 2.148.998,35 EUR.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 5. avgusta 2019. godine do 12:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Više informacija na sledećem linku: http://www.priv.rs/Javni-pozivi/12362/Javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-javnog.shtml

You may also like