Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

2. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vvši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3. Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Instrumentira kod operativnog zahvata i intervencija u operativnoj sali, učestvuje u nezi, terapiji bolesnika u postoperativnom toku prema uputstvu doktora na listi za terapiju. Vodi računa o snabdevenosti ispravnosti aparata i sterilnosti materijala i instrumenata koji se upotrebljavaju pri operaciji. Uredno vodi medicinsku dokumentaciju, šalje potrebne izveštaje i daje predlog glavnom instrumentaru i načelniku službe za poboljšanje rada iz svog domena. Odaziva se na poziv bez obzira na vreme radi instrumentiranja kod ukazivanja hitne medicinske pomoći. Radi i druge poslove koje odredi glavni instrumentar i za svoj rad odgovarna je glavnom instumentaru, načelniku Odelenja i načelniku Sektora. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4. Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, Služba za specijalističko-konsultativne preglede, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 2.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: pomaže doktoru službe u obavljanju njegovog rada. Obavlja sve administrativne poslove prijema i u vezi sa prijemom pacijenata. Vodi pacijente na odgovarajuće odelenje u Opštoj bolnici. U slučaju slanja van Opšte bolnice pomaže pri smeštaju i transportu pacijenata, po potrebi prati pacijenta. Vrši podelu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata i instrumenata kojim se služi u radu. Uredno vodi medicinsku doku mentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri-tehničaru za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi koje odredi glavna sestra-tehničar, doktor, načelnik odelenja, a prema svojoj stručnosti, kojima i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 03. do 10. aprila, a više informacija o istom na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i